Warunki w innych krajach

Wstępny artykuł


RICOH IMAGING EUROPE S.A.S. (zwana dalej „RICOH IMAGING”) zajmuje się importem i dystrybucją aparatów fotograficznych, akcesoriów do nich oraz sprzętu optycznego sprzedawanych pod markami „Ricoh” i „Pentax” .
Aby lepiej spełniać oczekiwania swoich klientów, RICOH IMAGING pragnie umożliwić sprzedaż niektórych produktów drogą elektroniczną (Internet).
Lista produktów oferowanych w ramach sprzedaży na odległość dostępna jest na stronie internetowej http://ricohtheta.eu (dalej jako „Serwis”).
Określono, że RICOH IMAGING oferuje na swojej Stronie internetowej również używane produkty pod markami „Ricoh” i „Pentax” , które wcześniej „odnowił „.
Stworzony w ten sposób system, który zakłada aktywne podejście klienta, spełnia pod każdym względem wymogi dotyczące sprzedaży na odległość.
Korzystanie z procesu sprzedaży na odległość opisanego w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży jest zastrzeżone wyłącznie dla konsumentów, działających wyłącznie we własnym imieniu i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
Zamówienia złożone w ramach tego procesu sprzedaży na odległość muszą być przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego odbiorcy produktów, co wyklucza jakąkolwiek odsprzedaż tych produktów osobom trzecim. 
 

Artykuł 1: Zakres stosowania

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do całej sprzedaży produktów zawieranej za pośrednictwem komercyjnej strony internetowej, z dostawą na terenie Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Portugalii, Szwecji i Chorwacji.


Klient oświadcza, że ​​przed złożeniem zamówienia zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży. Zatwierdzenie zamówienia oznacza zatem akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
W związku z tym przed zatwierdzeniem zamówienia Klient powinien najpierw zapoznać się z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, a następnie potwierdzić swoją zgodę na wszystkie ogólne warunki sprzedaży poprzez potwierdzenie akceptacji poprzez zaznaczenie pola na stronie internetowej.
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mogą zostać zachowane przez każdą osobę odwiedzającą Serwis w formie zapisu komputerowego, a także mogą zostać odtworzone przez Klienta w formie wydruku. 
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują tak długo, jak długo pojawiają się w Serwisie. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mogą ulegać zmianom. Dlatego też przyjmuje się, że za obowiązujące warunki uważa się warunki obowiązujące na Stronie w chwili złożenia zamówienia w Witrynie. Data opublikowania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w Internecie jest datą ich wejścia w życie. 
W przypadku, gdy po usunięciu z Witryny i zastąpieniu niniejsze warunki sprzedaży pozostaną publicznie dostępne za pośrednictwem innych witryn internetowych lub w jakikolwiek inny sposób, nie będą one już wiążące dla RICOH IMAGING.
 

Artykuł 2: Identyfikacja Sprzedawcy

 

RICOH OBRAZOWANIE EUROPY 

Uproszczona spółka akcyjna z kapitałem 750 000 euro, zarejestrowana pod adresem 

Rejestr handlowy Créteil

pod numerem B 519 989 420

Siedziba rejestrowa: 7-9, aleja Roberta Schumana

94150 RUNGIS (Francja)

info@eu.ricoh-imaging.com

VAT: FR 13 519 989 420

  

 

Artykuł 3: Informacje o produktach sprzedawanych przez RICOH IMAGING

Informacje o wszystkich produktach, które mogą być sprzedawane za pośrednictwem Serwisu dostępne są w Serwisie.
Zdjęcia, grafiki, reprodukcje i opisy oferowanych do sprzedaży produktów i ich opakowań mają wyłącznie charakter poglądowy i nie są wiążące dla RICOH IMAGING. Klienci mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się z RICOH IMAGING drogą e-mailową za pośrednictwem formularza kontaktowego .
 

Artykuł 4: Zamówienia produktów

4.1 Zamówienia internetowe
Zamówienia składane są za pośrednictwem Internetu na Stronie Internetowej Sprzedawcy. Klient ponosi koszty telekomunikacyjne związane z dostępem do Internetu i korzystaniem z Serwisu.
 
W celu złożenia zamówienia Klient kliknie ikonę znajdującą się przy produktach. Każde nowe dodanie do koszyka będzie sygnalizowane pojawieniem się specjalnego ekranu, na którym Klient będzie miał możliwość obejrzenia koszyka lub kontynuowania zakupów.
 
Klient w każdej chwili może uzyskać podsumowanie wybranych przez siebie produktów lub zmodyfikować swoje zamówienie klikając w ikonę „Koszyk” dostępną na każdej stronie.
 
Aby zamówić wybrane przez siebie produkty, Klient kliknie ikonę „Koszyk”. Na ekranie wyświetli się wówczas podsumowanie zamówienia. Jeżeli przedstawiona mu lista odpowiada wybranym przez niego produktom, Klient zatwierdzi podsumowanie klikając na „Zamów”.
 
Klient musi wówczas dokonać identyfikacji lub wypełnić udostępniony formularz.
 
W szczególności Klient zobowiązuje się wskazać:
 
jego nazwisko(a), imię(imiona), numer telefonu i adres e-mail. Wspomniany adres e-mail musi być całkowicie ważny i w idealnym stanie technicznym;
- adres pocztowy, na który można dokonać dostawy w godzinach pracy od poniedziałku do soboty włącznie.
 
Klient będzie miał także możliwość wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
 
Podsumowanie zamówienia będzie zawierało wszystkie informacje dotyczące tego zamówienia, a mianowicie: rodzaj, ilość i cenę produktów, całkowitą kwotę (w tym koszty transportu) zamówienia.
 
Klikając w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient po zapoznaniu się z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży ma obowiązek zaznaczyć pole „I przeczytałem i zaakceptowałem Ogólne Warunki Sprzedaży”. Potwierdzenie płatności oznacza, że ​​klient zaakceptował niniejsze ogólne warunki sprzedaży oraz fakt, że jego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 
Klient zostanie następnie przekierowany na bezpieczną stronę internetową, z której zostanie poproszony o dokonanie płatności za swoje zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w artykule 6 poniżej niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. 
 
W przypadku dłuższej bezczynności podczas logowania może się zdarzyć, że wybór produktów wybranych przed tą bezczynnością nie będzie już gwarantowany. Klient zostanie poproszony o wznowienie wyboru produktów od początku.
Od chwili zatwierdzenia zamówienia przez klienta firma RICOH IMAGING potwierdza otrzymanie zamówienia bezzwłocznie (chyba że jest to uzasadnione) i drogą elektroniczną.
Jednakże sprzedaż zostanie uznana za ostateczną dopiero po przesłaniu klientowi przez firmę RICOH IMAGING potwierdzenia wysyłki produktów. Tylko wysłane produkty zostaną obciążone kosztami wysyłki.
Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia wysłana do Klienta będzie zawierać następujące informacje:
- numer zamówienia;
- podsumowanie zamówienia (opis zamawianego(-ych) produktu(ów), ilość, cena i podstawowe cechy);
- całkowitą kwotę zamówienia, łącznie ze wszystkimi podatkami;
- koszty dostawy;
- potwierdzenie wpłaty ;
- warunki dostawy zamówionych produktów;
- istnienie 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy 
 
4.2 Odrzucenie zamówień
RICOH IMAGING ma prawo odrzucić każde zamówienie, które jest nietypowe lub złożone w złej wierze. Każde zamówienie przekraczające kwotę 15 000 euro z VAT zostanie odrzucone.
Ponadto RICOH IMAGING ma prawo odmówić realizacji dowolnego zamówienia klienta, z którym istnieje spór dotyczący płatności za poprzednie zamówienie. Taka odmowa w rzeczywistości miałaby „uzasadniony powód”.
 

Artykuł 5: Ceny produktów

Ceny produktów wyrażone są w euro i zawierają wszystkie podatki.
Naliczany jest podatek VAT według stawki obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Ceny produktów wskazane na Stronie nie obejmują kosztów wysyłki, kosztów dostawy, ceny niektórych opakowań ani cen innych usług opcjonalnych, które nie są uwzględnione.
To ostatnie zostanie mu przekazane przed zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
Klient otrzyma najpóźniej w momencie dostawy pisemne potwierdzenie ceny zapłaconej za każdy produkt, zawierające wyszczególnienie ceny produktów oraz kosztów dostawy, którymi obciążony jest Klient.
 

Artykuł 6: Warunki płatności


Płatność za zakupy klienta odbywa się kartą kredytową lub PAYPAL.
Akceptowane są następujące karty: Visa i Mastercard.
RICOH IMAGING gwarantuje bezpieczeństwo płatności kartą kredytową z wykorzystaniem systemu szyfrowania za pośrednictwem firmy STRIPES stosującej system szyfrowania zgodny ze standardem AES-256 lub poprzez PAYPAL z wykorzystaniem systemu szyfrowania SSL.
Karta kredytowa Klienta zostaje obciążona w momencie potwierdzenia zamówienia. 
Klient gwarantuje firmie RICOH IMAGING, że jest posiadaczem karty kredytowej i że nazwisko na karcie kredytowej, która ma zostać obciążona, jest jego własnym nazwiskiem. Następnie klient przekazuje w bezpiecznym środowisku w Internecie szesnastocyfrowy numer i datę ważności widniejące na przedniej stronie jego karty kredytowej, a także, w razie potrzeby, wizualne numery kryptogramu widniejące na odwrocie jego karty kredytowej , informacje, które RICOH IMAGING zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu (sprzeciw, odmowa centrum wydawniczego itp.) pobranie należnych kwot przez klienta okaże się niemożliwe, proces zakupu przez Internet zostanie anulowany.
W przypadku kontroli mających na celu zabezpieczenie transakcji swoich klientów przed nadużyciami finansowymi, RICOH IMAGING ma prawo poprosić Klienta o przesłanie jednego lub większej liczby dokumentów potwierdzających adres i/lub kopię dowodu tożsamości pocztą elektroniczną przed zatwierdzeniem zamówienia.
Zamówienie zostanie sfinalizowane dopiero po otrzymaniu przez firmę RICOH IMAGING tych dokumentów i wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Jeżeli RICOH IMAGING nie otrzyma tych dokumentów lub jeżeli nie pozwolą one na identyfikację tożsamości autora zamówienia i prawdziwego adresu, RICOH IMAGING zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności cokolwiek. 
RICOH IMAGING zachowuje pełną własność produktów zakupionych przez internautę do czasu wywiązania się przez internautę ze wszystkich swoich obowiązków, a w szczególności do momentu pełnej zapłaty ceny, jeśli ma to zastosowanie, wraz z odsetkami.
 

Artykuł 7: Dostawa

Dostawa Produktów może nastąpić wyłącznie:

Austria, Belgia, Dania, Hiszpania, Finlandia, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Portugalia, Szwecja i Chorwacja na adres dostawy wskazany przez internautę podczas procesu składania zamówienia w Serwisie.
Koszty dostawy kształtują się następująco: 
- Dla Austrii, Belgii, Irlandii i Luksemburga: 6 euro przy zakupie za mniej niż 69 euro z VAT i bezpłatnie przy zakupie powyżej 69 euro z VAT.
- Dla Danii, Hiszpanii, Finlandii, Grecji, Włoch, Portugalii, Włoch, Szwecji, Chorwacji: 11 euro przy zakupie za mniej niż 69 euro z VAT i bezpłatnie przy zakupie powyżej 69 euro z VAT.
W przypadku, gdy Klient w momencie składania zamówienia podał błędny lub niepełny adres, który uniemożliwia dostawę produktów, zwrot kosztów za produkty nie zostanie zwrócony, a Klient będzie ponosił odpowiedzialność za zamówione produkty i koszty ich zwrotu, chyba że Klient nie życzy sobie ich zwrotu.
O orientacyjnym terminie dostawy Klient jest informowany przed zawarciem umowy.
W każdym przypadku zamówienie jest realizowane w terminie maksymalnie trzydziestu (30) dni od dnia następującego po dniu, w którym Klient potwierdził swoje zamówienie. Jeżeli zamówienie nie zostanie dostarczone do końca tego okresu, Klient może anulować zamówienie za pośrednictwem formularza kontaktowego . Jeżeli cena zamówienia została już otrzymana, RICOH IMAGING zwróci klientowi całą zapłaconą kwotę, zgodnie z zastosowaną metodą płatności, w terminie maksymalnie czternastu (14) dni.
Klient może być informowany w czasie rzeczywistym o statusie dostawy swojego zamówienia na stronie internetowej przewoźnika, o czym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po zrealizowaniu wysyłki.
Dostępność każdego produktu w magazynie będzie wyświetlana na Stronie wyłącznie w celach informacyjnych. Jednakże ze względu na możliwe problemy z komputerem lub nieprzestrzeganie aktualizacji możliwe jest, że wskazany stan magazynowy jest nieprawidłowy. W przypadku niedostępności zamówionego produktu do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu zamówienia na ten produkt i konieczności zwrotu pieniędzy. Pozostała część zamówienia, jeśli produkty są dostępne, zostanie wysłana.
 
Jeżeli w momencie dostawy wygląd zewnętrzny opakowania nie jest idealny, Klient ma obowiązek otworzyć je w obecności przewoźnika w celu sprawdzenia stanu produktów. 
Jeżeli produkty są uszkodzone, Klient ma obowiązek odmówić przyjęcia przesyłki i poinformować o tym firmę RICOH IMAGING poprzez formularz kontaktowy . Po otrzymaniu tej informacji firma RICOH IMAGING ponownie wyśle klientowi identyczne produkty tak szybko, jak to możliwe. 
 
W każdym przypadku, jeżeli produkty nie odpowiadają produktom zamówionym przez Klienta, stosuje się postanowienia artykułu 9 poniżej.
 

Artykuł 8: Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu produktów


8.1 Proces wypłaty
 
RICOH IMAGING przyznaje klientowi okres odstąpienia od umowy wynoszący czternaście (14) pełnych dni od dnia otrzymania zamówienia bez konieczności uzasadniania powodów ani ponoszenia jakichkolwiek kosztów lub kar.
Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, przesyłając do RICOH IMAGING formularz odstąpienia od umowy dostępny w załączniku do niniejszych ogólnych warunków sprzedaży oraz tutaj lub jakiekolwiek inne oświadczenie stwierdzające jego odstąpienie w sposób jednoznaczny.
Dzięki temu klient będzie mógł wprowadzić prośbę o zwrot w Witrynie i otrzyma etykietę zwrotną po zatwierdzeniu przez RICOH IMAGING. Klient ma obowiązek zwrócić produkty dostarczone w oryginalnym opakowaniu, kompletne (akcesoria, instrukcje itp.) wraz z etykietą zwrotną, na adres wskazany na etykiecie.  
Klient ma obowiązek przedstawić dowód tego zwrotu, co oznacza, że ​​produkty muszą zostać zwrócone listem poleconym lub w inny sposób, który podaje określoną datę.
Produkty zostaną zwrócone przez klienta do RICOH IMAGING najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy.
Następnie RICOH IMAGING zwróci klientowi pełną kwotę w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania informacji o decyzji klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy może zostać odroczony do czasu, aż produkty zostaną zwrócone do RICOH IMAGING lub do chwili dostarczenia przez klienta dowodu wysyłki produktów.
Zwrot środków zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodzi się, że RICOH IMAGING może skorzystać z innej formy płatności.
 
8.2 Wyjątek od odstąpienia od umowy
 
Produkty zwracane przez Klienta muszą być w stanie nienaruszonym, nieotwarty i w idealnym stanie. Zwrotowi kosztów nie podlegają produkty zwrócone przez Klienta niekompletne, uszkodzone, zniszczone lub zabrudzone, podobnie jak produkty rozpieczętowane przez Klienta.
 
Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy zamówień na produkty, które zostały spersonalizowane lub specjalnie zamówione przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 
Artykuł 9: Zgodność – gwarancja
9.1 Gwarancje prawne
W przypadku wszystkich produktów sprzedawanych na swojej stronie internetowej firma RICOH IMAGING jest zobowiązana do stosowania prawnych gwarancji zgodności i wad ukrytych na warunkach przewidzianych przez prawo.
 
RICOH IMAGING informuje klienta, że ​​działając zgodnie z ust prawna gwarancja zgodności: - ma on dwa (2) lata od dostarczenia towaru na podjęcie działań; - może wybrać pomiędzy naprawą lub wymianą towaru, z zastrzeżeniem przewidzianych warunków kosztowych. - jest zwolniony z obowiązku udowodnienia istnienia niezgodności towaru w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od dostarczenia towaru.  Prawna gwarancja zgodności obowiązuje niezależnie od jakiejkolwiek gwarancji handlowej udzielonej przez firmę RICOH IMAGING. Przypomina się, że Klient może także zdecydować się na skorzystanie z gwarancji na wady ukryte sprzedanego produktu i w tym przypadku może dokonać wyboru pomiędzy rozwiązaniem sprzedaży lub obniżeniem ceny sprzedaży.
 
W przypadku produktów używanych, odnowionych, klient ma okres dwunastu (12) miesięcy od dostawy towaru na podjęcie działań zgodnie z art. prawna gwarancja zgodności.
 
Jeżeli dostarczone produkty nie są zgodne z produktami zamówionymi przez Klienta lub posiadają wady ukryte, Klient powinien wysłać wiadomość e-mail do Działu Obsługi Klienta RICOH IMAGING poprzez formularz kontaktowy w celu powiadomienia RICOH IMAGING o niezgodności lub ukrytych wady produktu(-ów) tak szybko, jak to możliwe. Dział Obsługi Klienta RICOH IMAGING potwierdzi otrzymanie wniosku klienta i potwierdzi procedurę, którą należy zastosować. Po otrzymaniu instrukcji obsługi klienta RICOH IMAGING, klient zwróci wadliwe lub wadliwe produkty do RICOH IMAGING pod adresem wskazanym na etykiecie zwrotnej.

 

Artykuł 10: Reklamacje – informacja

W przypadku jakichkolwiek informacji, skarg lub pytań dotyczących warunków sprzedaży wysyłkowej ustalonych przez RICOH IMAGING lub samych produktów, klienci powinni kontaktować się z Działem Obsługi Klienta RICOH IMAGING za pośrednictwem formularza kontaktowego , podając numer zamówienia.
 

Artykuł 11: Pliki elektroniczne – ochrona prywatności

RICOH IMAGING, działając jako administrator danych, utworzyła plik elektroniczny, w którym rejestrowane są niektóre dane osobowe dotyczące jej klientów (nazwisko(-a), imię(imiona), adres, adres e-mail, telefon). Informacje te są niezbędne do zarządzania zamówieniami i dostawami, a także do organizacji działań związanych z poszukiwaniem klientów (wysyłanie biuletynów, informacji o produktach, promocjach i innych działań marketingowych), pod warunkiem, że ma to zastosowanie, za zgodą klienta.
Gdy nowy klient złoży zamówienie w Serwisie, baza ta zostanie wzbogacona o informacje o kliencie, co również umożliwi lepsze spełnienie jego oczekiwań i ułatwi obsługę świadczoną przez Dział Obsługi Klienta.
Gromadzone dane przeznaczone są dla działu sprzedaży i marketingu firmy RICOH IMAGING, jej ewentualnych podwykonawców, partnerów oraz spółek stowarzyszonych z Grupą RICOH.
RICOH IMAGING może wykorzystywać dane osobowe za pośrednictwem KLAVIYO do analizy zainteresowań i preferencji swoich konsumentów w celu zapewnienia im dostosowanej komunikacji i ofert.
Dane do celów poszukiwań komercyjnych będą przechowywane przez trzy (3) lata od ostatniego zamówienia.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia całości lub części danych osobowych. Klientowi przysługuje także prawo do sprzeciwu z uzasadnionej przyczyny, prawo do ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wydania wcześniejszych zarządzeń sekcji zwłok. W przypadku przetwarzania, którego podstawą jest zbieranie zgód, Klient może w każdej chwili wycofać zgodę. Klient może skorzystać z tych praw poprzez przesłanie prostego żądania wraz z kopią dokumentu tożsamości na adres poczty elektronicznej: info@eu.ricoh-imaging.com 
Informujemy Cię również, że w kontekście Twojego zamówienia oprócz przetwarzania płatności zdalnych wykorzystywane jest rozwiązanie „Fraud Expert”. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez SHOPIFY w celu zapobiegania i zwalczania oszustw (określenia poziomu ryzyka związanego z transakcją, wykrywania i zarządzania powstałymi alertami, informowania sprzedawców w celu umożliwienia im podejmowania decyzji, „ludzkiej” weryfikacji transakcji przedstawiającej określony poziom ryzyka, modelowanie wyniku).
Gromadzenie niektórych Twoich danych osobowych jest w tym celu obowiązkowe. W przeciwnym razie transakcja może zostać opóźniona lub uniemożliwiona, a zamówienie anulowane. 
Ponadto oszustwo może skutkować rejestracją niektórych danych osobowych dotyczących Ciebie w dedykowanym pliku wdrażanym przez SHOPIFY. Plik ten ma na celu rejestrację wcześniejszych oszustw, w szczególności na potrzeby kryteriów oceny ryzyka związanych z transakcjami i wykorzystywanych w tym celu modeli punktowych. Zapis w tym pliku może również skutkować zwiększeniem ryzyka przy składaniu przyszłego zamówienia u sprzedawcy z tego samego sektora działalności, który wybrał rozwiązanie „Ekspert ds. oszustw”, a w konsekwencji doprowadzić do ewentualnego odrzucenia tego zamówienia .

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, masz prawo do zadawania pytań, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na potrzeby rozwiązania „Fraud Expert”, a także prawo wniesienia z uzasadnionej przyczyny sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym sposób, z którego możesz skorzystać pocztą na adres SHOPIFY – Dział prawny „ochrona prywatności” SHOPIFY – Dział prawny dotyczący prywatności 151 O'Connor Street, Ground Floor, Ottawa, Ontario K2P 2L8, Kanada lub pocztą elektroniczną na adres support@shopify.com : Skontaktuj się z SHOPIFY, przekazując kopię podpisanego dokumentu tożsamości.
 
Dodatkowo Klient ma możliwość wpisania się na listę sprzeciwów wobec akwizycji telefonicznych.
 
Artykuł 12: Prawa własności intelektualnej
Znaki towarowe i logo „Ricoh” lub „Pentax” są chronione prawami własności intelektualnej. To samo dotyczy wszystkich znaków wyróżniających należących do Grupy RICOH. Jakakolwiek całkowita lub częściowa reprodukcja, modyfikacja lub wykorzystanie tych znaków towarowych lub logo lub ogólnie znaku wyróżniającego należącego do Grupy RICOH z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku bez wyraźnej i uprzedniej zgody RICOH Company Ltd. jest surowo zabronione. To samo dotyczy wszelkich kombinacji lub powiązań z jakimkolwiek innym znakiem towarowym, symbolem, logo lub jakimkolwiek innym znakiem wyróżniającym, mającym na celu utworzenie złożonego logo. 
To samo dotyczy wszelkich praw autorskich, projektów i patentów będących własnością Grupy RICOH.
 

Artykuł 13: Siła wyższa

Wykonanie przez RICOH IMAGING całości lub części swoich zobowiązań zostanie zawieszone w przypadku wystąpienia działania siły wyższej lub siły wyższej, które utrudniają lub opóźniają ich wykonanie.
Dotyczy to każdego zdarzenia będącego poza jego kontrolą, którego nie można było racjonalnie przewidzieć w tamtym momencie nakazu i których skutków nie można uniknąć za pomocą odpowiednich środków.
 
RICOH IMAGING poinformuje klienta o takim przypadku siły wyższej w ciągu siedmiu (7) dni od jego wystąpienia. W przypadku, gdy zawieszenie będzie trwało dłużej niż piętnaście (15) dni, klient będzie miał możliwość anulowania trwającego zamówienia, a następnie otrzyma zwrot pieniędzy.
 

Artykuł 14: Spory – prawo właściwe – mediacja

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży podlegają wyłącznie prawu francuskiemu.
W przypadku sporu dotyczącego ich interpretacji i/lub wykonania, klient ma obowiązek kierować swoje reklamacje w formie pisemnej do Działu Obsługi Klienta RICOH IMAGING, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres RICOH IMAGING EUROPE S.A. S, 7-9 avenue Robert Schuman , 94150 Rungis (Francja).
W przypadku bezskutecznego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego do Biura Obsługi Klienta lub braku odpowiedzi tego działu w terminie dwóch (2) miesięcy od dnia otrzymania pisemnej reklamacji, Klient może bezpłatnie skierować sprawę do Biura Obsługi Klienta następującemu rzecznikowi konsumentów, który podejmie próbę, w sposób całkowicie niezależny i bezstronny, zbliżenia stron w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania.
Zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich należy dokonać:
- lub wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej www.anm-conso.com
- lub pocztą na adres                                  
Mediacja de la Consommation
KONSOLA ANM
62, rue Tiquetonne
75002 Paryż (Francja)
Klient musi złożyć swoją prośbę do mediatora w ciągu jednego (1) roku od pisemnej skargi skierowanej do RICOH IMAGING.
Klient ma swobodę zainicjowania, zaakceptowania lub odmowy skorzystania z mediacji. W przypadku skorzystania z mediacji strony mają swobodę przyjęcia lub odrzucenia rozwiązania zaproponowanego przez mediatora.
 
Jeżeli mediacja lub inna metoda pozasądowego rozstrzygnięcia sporu zakończy się niepowodzeniem, wszelkie spory zostaną przekazane wyłącznej jurysdykcji sądów francuskich wyznaczonych zgodnie z francuskimi przepisami proceduralnymi.

Aneks:

Formularz wypłaty