Respect de la vie privée

Respect de la vie privée


Ricoh Imaging Europe SAS, 7-9 Avenue Robert Schuman, 94150 Rungis (ci-après dénommé "Ricoh Imaging") heeft een website https://ricohtheta.eu/ (ci-après dénommé le "Site"). De site geeft veel informatie over Ricoh Imaging en over de producten en diensten die de onderneming aanbiedt. Ricoh Imaging erkent het belang van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens. Daarom verbindt Ricoh Imaging zich ertoe uw privéleven te respecteren en uw gegevens met de grootste zorg en de grootste vertrouwelijkheid te behandelen. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan die welke in deze overeenkomst zijn vermeld. Al onze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.


Wat is het doel van het huidige beleid?


Het onderhavige beleid inzake vertrouwelijkheid beschrijft onze rol, de redenen waarom en de wijze waarop wij de persoonsgegevens behandelen en, indien u hierbij betrokken bent, uw rechten en onze contactgegevens.


Wie zijn wij?


Wij zijn de Ricoh Imaging Europe SAS. Onze coördinaten en andere relevante informatie over ons staan vermeld aan de basis van dit vertrouwelijkheidsbeleid. Nous sommes responsables du traitement des données à caractère personnel conformément à la présente politique de confidentialité (sauf indication contraire dans celle-ci).


Welke personen zijn betrokken?


Nous pouvons traiter vos données à caractère personnel dans le cas où :

 • U bent één van onze klanten of één van onze leveranciers.
 • Gebruikt u onze producten of doet u een beroep op onze diensten?
 • U werkt voor een van onze klanten of voor een van onze leveranciers, of voor een persoon die onze producten gebruikt of een beroep doet op onze diensten.
 • U bent een persoon (of u werkt voor een persoon) voor wie wij onze producten of diensten willen promoten of aan wie wij deze willen verkopen. In een dergelijke situatie is het mogelijk dat wij uw gegevens rechtstreeks van u (bijvoorbeeld via onze internetsite of via een salon of tentoonstelling) of van een andere bron hebben verkregen.

Wat zijn de persoonsgegevens die wij behandelen?


Nous pouvons traiter les données à caractère personnel à votre sujet que vous nous avez transmises ou qui ont été obtenues par un autre moyen. De verwerking van persoonsgegevens die u betreffen kan de hieronder vermelde informatie bevatten.

Uw persoonlijke informatie


Wij kunnen uw persoonlijke informatie doorgeven, met name:


 • Votre civilité
 • Uw naam en voornaam
 • Uw geboortedatum
 • Votre employeur et l'intitulé de votre poste ou votre service
 • Uw adres, uw telefoonnummer, uw elektronisch adres of uw andere contactgegevens (deze informatie kan betrekking hebben op uw werk of op uw persoon, afhankelijk van de aard van de relatie die wij met u of met de persoon die u tewerkstelt onderhouden).

Informations que nous obtenons lors de communications avec vous.


Nous sommes susceptibles de procéder au traitement d'informations que nous obtenons lors de communications avec vous, notamment:

 • De informatie die u ons meedeelt tijdens uw communicatie per telefoon, elektronische post, via onze website, via sociale netwerken of andere.
 • De informatie die u ons meedeelt of die wij verkrijgen wanneer u onze website gebruikt, onze producten koopt of onze diensten gebruikt, wanneer u ons producten of diensten aanbiedt, wanneer u vragen stelt over een product, een bestelling plaatsen, deelnemen aan een wedstrijd, profiteren van een promotie, reageren op een enquête, contact met ons opnemen om een probleem te signaleren of een van deze handelingen verrichten op naam van de persoon die u in dienst heeft.

Informatie over onze interacties met u of uw werknemer.


Nous sommes susceptibles de traiter des informations concernant nos interactions avec vous ou la personne qui vous emploite, notamment:

  • Informatie over transacties die met ons zijn gesloten en waarbij u betrokken bent of waarbij de persoon die u in dienst heeft betrokken is (bijvoorbeeld informatie over producten of diensten die wij hebben geleverd of die wij hebben geleverd aan de persoon die u in dienst heeft of die door u of de persoon die u in dienst heeft zijn geleverd).
  • D'autres informations vous concernant qu'il nous faut traiter afin de conclure ou d'exécuter un contrat avec vous ou la personne qui vous emploie (par exemple, des informations relatives à votre permis de travail et des informations obtenues auprès d'agences d'évaluation du crédit si cela est nécessaire pour nous permettre de réaliser des contrôles appropriés dans le cadre de contrats conclus avec vous ou la personne qui vous emploie ou toute personne à laquelle vous êtes lié(e)).

  • Informatie over de evenementen waarvoor u of uw verwanten zijn uitgenodigd, alsmede uw persoonlijke informatie en uw voorkeuren in de mate waarin dit relevant is voor de organisatie en het beheer van deze evenementen (bijvoorbeeld voedselbeperkingen).

 • De informatie die u hebt verstrekt of die wij hebben verkregen tijdens een van uw bezoeken (bijvoorbeeld als u bij de ingang van onze lokalen hebt getekend of als u bent geregistreerd door onze videobewakingsapparatuur en circuit tijdens uw bezoek, of indien u ons het nummer van immatriculatie van uw voertuig meedeelt).

Welke persoonlijke gegevens ontvangt u wanneer u onze website gebruikt?


De gegevens die wij van u mogen ontvangen wanneer u onze website gebruikt, zijn onder andere:


 • Des données techniques, y compris l'adresse IP (Internet Protocol) utilisée pour connecter votre ordinateur à Internet, vos informations de connexion, le type de navigateur et sa version, votre fuseau horaire, les types d'extensions de votre navigateur et leurs versions, le système d'exploitation et la plate-forme;
 • Des données concernant votre visite, y compris l'intégralité des URL (Uniform Resource Locators) consultées avant, pendant et après notre site Internet (y compris la date et l'heure) ;
 • Les produits que vous avez consultés ou recherchés;
 • Les délais de réponse des pages, les erreurs de téléchargement, la durée des visites de certaines pages, les interactions avec ces pages (telles que le défilement, les clics et les déplacements de votre souris), ainsi que les méthodes utilisées pour sortir la page concernée et tous les numéros de téléphone utilisés pour contacter notre service clients ou le nom d'utilisateur utilisé, sur les réseaux sociaux, pour prendre contact avec notre service clients ;
 • Les données concernant vos transactions (paniers, produits achetés, points de fidélité, retours etc....).

Cookies.


Notre utilisation de cookies pour procéder au traitement de données à caractère personnel est détaillée dans notre Politique en matière de cookies que nous prions de lire(voir).


Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?


Nous sommes susceptibles de traiter vos données à caractère personnel aux fins suivantes:


  • Conclure et exécuter un contrat avec vous ou la personne qui vous emploie.

 • Afin de :
  • producten en diensten leveren aan klanten of andere gebruikers van deze goederen en diensten;
  • goederen en diensten aan te schaffen bij de fournisseurs of prestataires;
  • het onderhouden en beheren van onze relaties met klanten, leveranciers en andere gebruikers van onze goederen en diensten;

           indien u of de persoon die u tewerkstelt, klant, gebruiker of leverancier van deze goederen of diensten bent (is).

 • Onze producten en diensten promoten en commercialiseren en informatie daarover verstrekken. Cela peut intervenir par l'intermédiaire de communications (telles que des courriers électroniques) ou des appels téléphoniques à des fins de prospection. Cela peut inclure des suggestions et des recommandations concernant des produits ou des services qui susceptibles de vous intéresser ou d'intéresser la personne qui vous emploite, et sera soumis aux préférences que vous avez déterminées, le cas échéant. U kunt zich te allen tijde verzetten tegen de verzending van deze berichten via de inschrijvingslink of door contact met ons op te nemen op het hieronder vermelde adres.  
 • Onze website Internet beheren conform onze algemene voorwaarden en de interne werking ervan beheren, met name het oplossen van problemen, het analyseren van gegevens, tests, onderzoeken, statistieken en enquêtes.
 • Verbeter onze Internet site zodat wij u kunnen verzekeren dat uw inhoud zo efficiënt mogelijk voor u en uw computer wordt weergegeven.
 • De veiligheid van onze website en onze andere systemen garanderen.
 • De efficiëntie van de publiciteit die wij u voorstellen en die wij u op een hoger niveau voorstellen, vaststellen of inschatten, en publiciteit voorstellen die uw aandacht trekt.

À qui communiquons-nous vos données à caractère personnel ?


Nous sommes susceptibles de communiquer vos données à caractère personnel aux personnes et entités suivantes:


 • Alle leden van onze groep, te weten onze filialen, onze société mère en haar filialen.
 • Des tierces parties pertinentes, ce qui inclut :
  • nos partenaires commerciaux, nos clients, nos fournisseurs et nos sous-traitants dans le cadre de l'exécution de tout contrat que nous conclu ou de toute autre interaction intervenant dans le cadre normal de notre activité avec vous ou avec la personne
   qui vous emploie;
  • onze rekenplichtigen, onze juridische adviseurs en onze andere professionele adviseurs of dienstverleners;
  • des agences d'évaluation du crédit aux fins d'apprécier votre solvabilité si cela intervient dans le cadre de la conclusion d'un contrat avec vous ou la personne qui vous emploie.
 • Pour ce qui est des informations obtenues par l'intermédiaire de notre site Internet :
  • nos régies et nos réseaux publicitaires qui doivent avoir accès à ces données pour sélectionner et proposer des publicités pertinentes, que ce soit à vous ou à des tiers. Wij geven geen informatie vrij over personen die herkenbaar zijn voor onze publiciteitsgigies, maar wij geven informatie door over onze gebruikers. Wij zijn ook in staat deze informatie te gebruiken om de publiciteitsbedrijven te helpen hun publiek te bereiken. Wij kunnen de persoonlijke gegevens die wij voor u hebben verzameld, gebruiken om te kunnen reageren op de wensen van deze publiciteitsbedrijven en om hun publiciteit aan hun publiek voor te stellen, onder voorbehoud van de rubriek van het cookiebeleid.
  • de aanbieders van analyse- en referentiediensten (waaronder outils de test A/B) die ons helpen onze website te verbeteren en te optimaliseren, onder voorbehoud van de bepalingen van het cookiebeleid.

Andere onthullingen die we kunnen doen.


Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan verschillende partijen:


  • Si nous vendons ou achetons une société ou des actifs, auquel cas nous sommes susceptibles de divulguer vos données à caractère personnel au vendeur ou à l'acheteur potentiel de ladite société ou desdits actifs et sous réserve de la rubrique de la présente politique de confidentialité.

  • Si nous (ou une partie significative de nos actifs) sommes rachetés par une tierce partie, auquel cas les données à caractère personnel que nous détenons concernant nos clients constituent l'un des actifs transférés.

 • Wij zijn verplicht uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te verspreiden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, om onze leveringsvoorwaarden en andere met u gesloten overeenkomsten te respecteren of om de rechten, het vermogen of de veiligheid van Ricoh Imaging, onze klanten of uw klanten te beschermen. Dit omvat de mogelijkheid om informatie uit te wisselen met andere bedrijven en organisaties om fraude tegen te gaan en het kredietrisico te beperken.

Sur le fondement de quelles bases légales procédons-nous au traitement de vos données à caractère personnel?

Le fondement juridique sur lequel nous nous appuyons pour procéder au traitement de vos données à caractère personnel est le suivant :


  • Als het noodzakelijk is uw voorafgaande toestemming voor de betreffende behandeling te verkrijgen, zodat wij bevoegd zijn deze uit te voeren, dan verkrijgen wij uw toestemming en passen wij deze toe om de betreffende behandeling uit te voeren (zie de onderstaande tekst om te weten hoe u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken).

 • À défaut, nous traiterons vos données à caractère personnel si ce traitement est nécessaire:
  • voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u deel uitmaakt of voor het nemen van maatregelen op uw verzoek;
  • au respect d'une obligation légale à laquelle nous sommes soumis ;
  • of aux fins des intérêts légitimes que nous poursuivons ou que toute autre personne poursuit, à condition que ne prévalent pas vos intérêts ou vos droits et libertés fondamentaux qui imposent la protection des données à caractère personnel (la plupart des situations dans lesquelles nous procédons au traitement de vos données à caractère personnel dans le cadre d'une relation que nous avons établie avec la personne qui vous emploie relèvera de cette catégorie).

Hoe gaan wij om met uw persoonlijke gegevens?


De données que nous traitons vous concernant susceptibles d'être transférées et conservées dans un pays situé hors de l'Espace économique européen ("EEE") qui peut ne pas être soumis à une législation équivalente en matière de protection des données. Elles sont également susceptibles d'être traitées hors de l'EEE par des personnes qui travaillent pour nous ou pour l'un de nos prestataires. Deze personen kunnen met name optreden bij de uitvoering van uw opdrachten, de verwerking van informatie over uw betaling en de verlening van bijstand.


Indien persoonsgegevens worden overgedragen in het kader van de verlening van onze diensten, nemen wij alle noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat zij de nodige garanties bieden, met name de toepassing van een erkend juridisch adresseringsmechanisme dat het sluiten van contractuele clausules kan omvatten die door de CE zijn goedgekeurd in verband met de overdracht van gegevens met een persoonlijk karakter (zie de link http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_fr.html) et qu'elles sont traitées en toute sécurité et dans le respect de la présente politique de confidentialité.


Toutes les données à caractère personnel traitées sont conservées en toute sécurité. Alle betalingen worden gecodeerd met behulp van de juiste technologie. Als wij u een paswoord hebben gegeven (of als u dat heeft gedaan) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van onze website of onze systemen, dan moet u de vertrouwelijkheid ervan bewaren. Nous vous demandons de ne pas le communiquer à qui que ce soit.


Helaas is de overdracht van gegevens via internet nooit helemaal veilig. Hoewel wij alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de gegevens die op onze website worden doorgegeven niet garanderen. Zodra uw informatie is ontvangen, beroepen wij ons op strikte procedures en veiligheidsmaatregelen om elke niet-geautoriseerde toegang te voorkomen.


Wat is de bewaartijd van uw persoonlijke gegevens?


Wij behandelen uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor zij aanvankelijk zijn verzameld, waarna zij worden gesupprimeerd of gearchiveerd, behalve in het geval waarin wij deze gegevens moeten verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voor elke andere wettelijke en legale doeleinden.


Wat zijn uw rechten?


Vous disposez des droits suivants concernant les données à caractère personnel que nous traitons:


  • U kunt toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens (dank u voor uw reactie op de rubriek over toegang tot uw persoonlijke gegevens).
  • Als de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op het legitieme belang van Ricoh Imaging (inclusief voor uw profiel), hebt u het recht om u op elk moment te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens.
    • Vous avez le droit de recevoir les données personnelles vous concernant que vous avez fournies, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et de les transmettre à un autre responsable de traitement lorsque le traitement de données est fondé sur votre consentement ou l'exécution d'un contrat et lorsque le traitement est effectué à l'aide de procédés automatisés (droit à la portabilité). U kunt ook verkrijgen dat de betreffende persoonsgegevens rechtstreeks door Ricoh Imaging aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven;

   • Vous avez le droit d'obtenir la limitation du traitement lorsque :
     • Vous contestez l'exactitude des données;
     • Le traitement est illicite et que vous vous opposez à l'effacement des données;

     • Ricoh Imaging n'a plus besoin des données personnelles concernées aux fins du traitement mais que celles-ci vous sont nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice;

    • Wanneer u tegen de behandeling bent, moet u tijdens de controle nagaan of de door de verantwoordelijke voor de behandeling verstrekte motieven van toepassing zijn op de dieren.

  • Vous pouvez demander la rectification des données à caractère personnel incorrectes que nous traitons.
  • In bepaalde gevallen (in het algemeen wanneer u de persoonsgegevens hebt meegedeeld en het niet meer nodig is deze te blijven behandelen) kunt u vragen de desbetreffende persoonsgegevens te verwijderen.

 • Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van de foi de votre consentement préalable, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, in welk geval wij de desbetreffende behandeling zullen staken.
 • Als u een klacht heeft over onze behandeling van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen of een klacht indienen bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden.

Comment retirer votre consentement au traitement ?


Vous pouvez retirer votre consentement à tout traitement pertinent de données à caractère personnel en : • We sturen een bericht naar het onderstaande adres.

Comment exercer vos droits relatifs à vos données à caractère personnel ?


Vous pouvez exercer les droits relatifs à vos données à caractère personnel en : • We sturen een bericht naar het onderstaande adres.

U moet weten dat wij u om meer informatie kunnen vragen om uw identiteit te bevestigen voordat u de gevraagde informatie doorgeeft.


Onze coordonnées - nous contacter


Onze coördinaten zijn de volgende:


Ricoh Imaging Europe SAS
[SAS au capital de 750000 Euros,
Numéro d'immatriculation : 519 989 420 R.C.S. Créteil]
7-9 avenue Robert Schuman,
94150 Rungis, France

Elektronisch adres: info@eu.ricoh-imaging.com


Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés


La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés is de controlerende instantie in Frankrijk. Zij kan u meer informatie verstrekken over uw rechten en plichten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en alle klachten behandelen die u zou kunnen hebben over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken.


Wijzigingen van het huidige vertrouwelijkheidsbeleid


Toute modification apportée à l'avenir à notre politique de confidentialité sera publiée sur cette page et le cas échéant, vous sera notifiée par courrier électronique. Wij verzoeken u deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen in ons vertrouwelijkheidsbeleid.


Datum van het huidige beleid


La présente politique a été mise à jour le [2020-01-01]