Respect voor privacy

Respect voor privacy


Ricoh Imaging Europe SAS, 7-9 Avenue Robert Schuman, 94150 Rungis (hierna "Ricoh Imaging") een site Internet https://ricohtheta.eu/ (hierna de “Site” genoemd). De site biedt veel informatie over Ricoh Imaging en over de producten en diensten die het bedrijf aanbiedt. Ricoh Imaging erkent het belang van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens. Dat is de reden Ricoh Imaging respecteert uw privacy en behandelt uw gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid. Deze gegevens zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan aangegeven in deze verbintenis. Al onze gegevensverwerking zal worden uitgevoerd in overeenstemming met deze verbintenis en de toepasselijke wetgeving.


Wat is het doel van dit beleid?


Dit privacybeleid beschrijft onze rol, waarom en hoe wij persoonsgegevens verwerken en, als u zich zorgen maakt, uw rechten en onze contactgegevens als u contact met ons op wilt nemen.


Wie zijn we ?


Wij zijn het bedrijf Ricoh Imaging Europe SAS. Onze contactgegevens en andere relevante informatie over ons vindt u onderaan dit privacybeleid. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid (tenzij hierin anders vermeld).


Wie zijn de getroffen mensen?


Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken als:

 • U bent een van onze klanten of een van onze leveranciers.
 • U maakt gebruik van onze producten of maakt gebruik van onze diensten.
 • Je werkt voor een van onze klanten of voor een van onze leveranciers, of voor iemand die onze producten of diensten gebruikt.
 • U bent een persoon (of u werkt voor een persoon) aan wie wij onze producten of diensten willen promoten of verkopen. In een dergelijke situatie kunnen wij uw contactgegevens rechtstreeks van u hebben verkregen (bijvoorbeeld via onze website of op een beurs of tentoonstelling) of uit een andere bron.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken die u aan ons heeft doorgegeven of die op een andere manier zijn verkregen. De verwerking van persoonlijke gegevens over u kan de hieronder aangegeven informatie omvatten.

Jouw persoonlijke informatie


Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken, waaronder:


 • Jouw beleefdheid
 • Je voor- en achternaam
 • Je geboortedatum
 • Uw werkgever en uw functietitel of afdeling
 • Uw adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens (deze informatie kan betrekking hebben op uw dienstverband of op u persoonlijk, afhankelijk van de aard van de relatie die wij hebben met u of de persoon bij wie u in dienst is).

Informatie die we verkrijgen wanneer we met u communiceren.


We kunnen informatie verwerken die we verkrijgen tijdens de communicatie met u, waaronder:

 • Informatie over u die u ons verstrekt in communicatie per telefoon, e-mail, via onze website, via sociale media of anderszins.
 • Informatie die u aan ons verstrekt of die wij verkrijgen wanneer u onze website gebruikt, onze producten koopt of zich abonneert op onze diensten, wanneer u ons producten of diensten levert, vragen stelt over een product, een bestelling plaatst, meedoet aan een wedstrijd, profiteert van een promotie, reageert op een enquête, wanneer u contact met ons opneemt om een ​​probleem te melden of een van deze acties onderneemt namens de persoon bij wie u in dienst bent.

Informatie over onze interacties met u of de persoon bij wie u werkt.


We kunnen informatie verwerken over onze interacties met u of de persoon bij wie u in dienst bent, waaronder:

  • Informatie over transacties met ons waarbij u of uw werkgever betrokken zijn (bijvoorbeeld informatie met betrekking tot producten of diensten die wij aan u of uw werkgever of aan ons hebben geleverd) zijn verstrekt door u of de persoon bij wie u in dienst bent).
  • Overige gegevens over u die wij moeten verwerken om een ​​overeenkomst met u of de persoon bij wie u in dienst is aan te gaan of uit te voeren (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot uw werkvergunning en gegevens verkregen van uitzendbureaus). om ons in staat te stellen passende controles uit te voeren in verband met contracten die zijn gesloten met u of de persoon bij wie u in dienst bent of iemand met wie u verwant bent).

  • Informatie met betrekking tot evenementen waarvoor u of uw dierbaren zijn uitgenodigd, samen met uw persoonlijke gegevens en voorkeuren voor zover dit relevant is voor de organisatie en het beheer van die evenementen (bijvoorbeeld dieetbeperkingen).

 • Informatie over u die u aan ons heeft verstrekt of die wij hebben verkregen tijdens een van uw bezoeken (bijvoorbeeld als u zich aanmeldt bij de ingang van ons pand of als u wordt opgenomen door onze videobewakingsapparatuur die tijdens uw bezoek gesloten is, of als u geef ons het kenteken van uw voertuig door).

Welke persoonsgegevens verwerken wij als u onze website gebruikt?


Tot de gegevens die wij van u kunnen verkrijgen wanneer u onze website gebruikt, behoren onder meer:


 • Technische gegevens, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone, typen en versies van browserextensies, het besturingssysteem en het platform;
 • Gegevens over uw bezoek, inclusief alle Uniform Resource Locators (URL’s) die voor, tijdens en na onze website zijn bekeken (inclusief datum en tijd);
 • De producten die u heeft bekeken of gezocht;
 • Reactietijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, interacties met die pagina's (zoals scrollen, klikken en bewegen van uw muis), en methoden die worden gebruikt om de betreffende pagina te verlaten en alle telefoonnummers die worden gebruikt om contact op te nemen met onze klantenservice of de gebruikersnaam die op sociale netwerken wordt gebruikt om contact op te nemen met onze klantenservice;
 • Gegevens over uw transacties (mandjes, gekochte producten, loyaliteitspunten, retourzendingen, enz.).

Koekjes.


Ons gebruik van cookies om persoonlijke gegevens te verwerken wordt gedetailleerd beschreven in ons Cookiebeleid, dat wij u vragen te lezen (zien).


Wat doen wij met uw persoonsgegevens?


Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:


  • Een contract aangaan en uitvoeren met u of de persoon bij wie u werkt.

 • Om te :
  • producten en diensten leveren aan klanten of andere gebruikers van dergelijke goederen en diensten;
  • goederen en diensten verkrijgen van leveranciers of dienstverleners;
  • het beheren en administreren van onze relaties met klanten, leveranciers en andere gebruikers van onze goederen en diensten;

           of u of de persoon die u in dienst heeft, de klant, gebruiker of leverancier van dergelijke goederen of diensten voor deze doeleinden is (is).

 • Promoot en vermarkt onze producten en diensten en geef er informatie over. Dit kan gebeuren via communicatie (zoals e-mails) of telefoongesprekken voor prospectiedoeleinden. Dit kan suggesties en aanbevelingen omvatten met betrekking tot producten of diensten die voor u of uw werkgever interessant kunnen zijn, en zal afhankelijk zijn van eventuele voorkeuren die u heeft bepaald. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzenden van deze berichten via de afmeldlink of door contact met ons op te nemen op het hieronder aangegeven adres.  
 • Beheer onze website in overeenstemming met onze algemene voorwaarden en beheer de interne werking ervan, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistieken en enquêtes.
 • Om onze website te verbeteren om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd.
 • Om de veiligheid en beveiliging van onze website en andere systemen te garanderen.
 • Meet of begrijp de effectiviteit van de advertenties die wij aan u en derden aanbieden, en bied u advertenties aan die uw aandacht trekken.

Aan wie communiceren wij uw persoonsgegevens?


Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende personen en entiteiten:


 • Elk lid van onze groep, namelijk onze dochterondernemingen, ons moederbedrijf en haar dochterondernemingen.
 • Relevante derde partijen, waaronder:
  • onze zakenpartners, klanten, leveranciers en onderaannemers in verband met de uitvoering van een contract dat wij aangaan of enige andere interactie die plaatsvindt in de normale gang van zaken met u of de persoon
   wie heeft u in dienst;
  • onze auditors, juridische adviseurs en andere professionele adviseurs of dienstverleners;
  • kredietbeoordelingsbureaus ten behoeve van de beoordeling van uw solvabiliteit als dit gebeurt in het kader van het aangaan van een overeenkomst met u of de persoon bij wie u in dienst bent.
 • Met betrekking tot informatie verkregen via onze website:
  • onze reclamebureaus en netwerken die toegang moeten hebben tot deze gegevens om relevante advertenties te selecteren en aan te bieden, zowel aan u als aan derden. We maken geen informatie over identificeerbare personen bekend aan onze reclamebureaus, maar we voorzien hen van geaggregeerde informatie over onze gebruikers. We kunnen deze verzamelde informatie ook gebruiken om genoemde reclamebureaus te helpen het type publiek te bereiken dat zij willen bereiken. We kunnen de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld, gebruiken om aan de verwachtingen van genoemde reclamebureaus te kunnen voldoen en hun advertenties aan hun doelgroep aan te bieden, en met inachtneming van het gedeelte van het beleid dat gewijd is aan cookies.
  • analytische en SEO-dienstverleners (inclusief A/B-testtools) die ons helpen onze website te verbeteren en optimaliseren, en onderworpen aan het cookiesgedeelte van het beleid.

Andere openbaarmakingen die we kunnen doen.


Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden bekendmaken:


  • Als we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens bekend kunnen maken aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of dergelijke activa en onderworpen zijn aan dit Privacybeleid.

  • Als wij (of een aanzienlijk deel van onze activa) worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonlijke gegevens die wij over onze klanten bewaren, een van de overgedragen activa zullen zijn.

 • Als wij uw persoonsgegevens moeten vrijgeven of communiceren om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om onze leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten met u af te dwingen of na te leven of om de rechten, eigendommen of de veiligheid van Ricoh Imaging, onze klanten of derden. Dit omvat de mogelijkheid om informatie uit te wisselen met andere bedrijven en organisaties om fraude te bestrijden en het kredietrisico te verminderen.

Op welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De wettelijke basis waarop wij vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken is als volgt:


  • Als het nodig is om uw toestemming te verkrijgen voorafgaand aan de verwerking in kwestie, zodat wij deze mogen uitvoeren, zullen wij uw toestemming verkrijgen en erop vertrouwen om de relevante verwerking uit te voeren (zie het onderstaande gedeelte voor hoe u uw toestemming kunt intrekken). op elk gewenst moment).

 • Anders verwerken wij uw persoonsgegevens als deze verwerking noodzakelijk is:
  • de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen;
  • het voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen;
  • of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of een andere persoon worden nagestreefd, op voorwaarde dat uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen niet terzijde worden geschoven (de meeste situaties waarin wij de verwerking van uw persoonsgegevens uitvoeren in de context van een relatie die wij hebben opgebouwd met de persoon die u in dienst heeft, valt in deze categorie).

Waar verwerken wij uw persoonsgegevens?


De gegevens die wij over u verwerken, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen in een land buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), dat mogelijk niet onderworpen is aan gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming. Het kan ook buiten de EER worden verwerkt door mensen die voor ons of voor een van onze dienstverleners werken. Deze mensen kunnen onder meer betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestellingen, het verwerken van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten.


Als persoonlijke gegevens worden overgedragen tijdens het verlenen van onze diensten, zullen wij alle noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze onderworpen zijn aan passende waarborgen, inclusief de toepassing van een erkend juridisch adequaatheidsmechanisme dat het sluiten van modelcontractbepalingen kan omvatten die zijn goedgekeurd door de EC met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens (zie link http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_fr.html) en dat ze veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.


Alle verwerkte persoonsgegevens worden veilig bewaard. Alle betalingen worden gecodeerd met behulp van de juiste technologie. Als wij u een wachtwoord hebben gegeven (of u hebt dit ingesteld) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website of systemen, bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden ervan. Wij verzoeken u dit aan niemand door te geven.


Helaas is gegevensoverdracht via internet nooit volledig veilig. Hoewel we er alles aan zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen en elke overdracht gebeurt op eigen risico. Zodra we uw gegevens ontvangen, zullen we strikte procedures en veiligheidsmaatregelen gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen.


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?


Wij verwerken uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, waarna ze worden verwijderd of gearchiveerd, behalve voor zover we ze moeten blijven verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen of voor enig ander legitiem en wettig doel.


Wat zijn uw rechten?


U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken:


  • U kunt verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens (zie het gedeelte over toegang tot uw persoonlijke gegevens hieronder).
  • Wanneer de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van Ricoh Beeldvorming (inclusief profilering), u heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens.
    • U heeft het recht om de persoonlijke gegevens over u die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze over te dragen aan een andere gegevensbeheerder waarbij de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming of de uitvoering van een contract en wanneer de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen (recht op overdraagbaarheid). U kunt de betreffende persoonsgegevens ook rechtstreeks laten doorgeven Ricoh Imaging naar een andere gegevensbeheerder;

   • U heeft het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer:
     • U betwist de juistheid van de gegevens;
     • De verwerking is onrechtmatig en u maakt bezwaar tegen het wissen van de gegevens;

     • Ricoh Imaging heeft de betreffende persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze zijn wel noodzakelijk voor u om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

    • Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, controleert u tijdens de verificatie of de door de verwerkingsverantwoordelijke nagestreefde legitieme gronden prevaleren boven die van u.

  • U kunt verzoeken om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die wij verwerken.
  • In bepaalde gevallen (meestal wanneer u de persoonsgegevens aan ons heeft doorgegeven en het niet langer nodig is dat wij deze blijven verwerken), heeft u de mogelijkheid om te verzoeken dat de betreffende persoonsgegevens worden gewist.

 • Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw voorafgaande toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. In dat geval zullen wij de betreffende verwerking staken.
 • Als u een klacht heeft met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen of een klacht indienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Hoe kunt u uw toestemming voor verwerking intrekken?


U kunt uw toestemming voor elke relevante verwerking van persoonsgegevens intrekken door: • Schrijf ons op het onderstaande adres.

Hoe kunt u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen?


U kunt de rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door: • Schrijf ons op het onderstaande adres.

Houd er rekening mee dat wij mogelijk aanvullende informatie van u moeten vragen om uw identiteit te bevestigen voordat we de gevraagde informatie verzenden.


Onze contactgegevens - neem contact met ons op


Onze contactgegevens zijn als volgt:


Ricoh Imaging Europe SAS
[SAS met een kapitaal van 750.000 euro,
Registratienummer: 519 989 420 R.C.S. Créteil]
Robert Schumanlaan 7-9,
94150 Rungis, Frankrijk

E-mailadres : info@eu.ricoh-imaging.com


Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden


De Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden is de toezichthoudende autoriteit in Frankrijk. Zij kan u nader informeren over uw rechten en plichten met betrekking tot uw persoonsgegevens en eventuele klachten behandelen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.


Wijzigingen in dit privacybeleid


Eventuele toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Wij danken u dat u deze regelmatig raadpleegt, zodat u op de hoogte bent van updates of wijzigingen in ons vertrouwelijkheidsbeleid.


Datum van deze polis


Dit beleid is bijgewerkt op [2020-01-01]