Voorwaarden andere landen

Voorlopig artikel


RICOH IMAGING EUROPE S.A.S. (hierna "RICOH IMAGING" genoemd) houdt zich bezig met de invoer en distributie van camera's, hun accessoires en optische apparatuur die onder de merknamen"Ricoh" en"Pentax" op de markt worden gebracht.
Om beter aan de verwachtingen van haar klanten te voldoen, wil RICOH IMAGING bepaalde producten langs elektronische weg (Internet) kunnen verkopen.
De lijst van producten die in het kader van de verkoop op afstand worden aangeboden, is beschikbaar op de website http://ricohtheta.eu (hierna de "Website" genoemd).
Er wordt gespecificeerd dat RICOH IMAGING op haar website ook gebruikte producten van de merken"Ricoh" en"Pentax" aanbiedt die zij eerder heeft"opgeknapt".
Het aldus opgezette systeem, dat uitgaat van een actieve benadering door de klant, voldoet in alle opzichten aan de vereisten voor verkoop op afstand.
Het gebruik van de in deze algemene verkoopvoorwaarden beschreven verkoop op afstand is uitsluitend voorbehouden aan consumentendie uitsluitend voor zichzelf handelen en volledig handelingsbekwaam zijn.
Bestellingen die via dit proces van verkoop op afstand worden geplaatst, moeten uitsluitend bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik door de ontvanger van de producten, hetgeen elke wederverkoop van deze producten aan derden uitsluit. 
 

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten gesloten via de commerciële website, voor levering in Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Portugal, Zweden en Kroatië.


De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden alvorens zijn bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling impliceert dus de aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
In dit opzicht moet de klant, alvorens zijn bestelling te valideren, eerst kennis nemen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en vervolgens bevestigen dat hij akkoord gaat met alle algemene verkoopsvoorwaarden door zijn aanvaarding te bevestigen door een vakje op de Website aan te kruisen.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden bewaard door elke persoon die de Website bezoekt door middel van een computerrecord en kunnen ook door de klant worden gereproduceerd door middel van een afdruk.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zolang ze op de Website staan. Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Daarom wordt ervan uitgegaan dat de toepasselijke voorwaarden die zijn welke op de site gelden op het ogenblik dat de bestelling op de Website wordt geplaatst. De datum waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden online worden geplaatst, is de datum waarop ze van kracht worden.
In het geval dat deze algemene verkoopsvoorwaarden, na verwijdering van de Website en hun vervanging, voor het publiek toegankelijk blijven via andere websites of op enige andere wijze, zullen zij niet langer bindend zijn voor RICOH IMAGING.
 

Artikel 2: Identificatie van de handelaar

 

RICOH IMAGING EUROPA 

Een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 750.000 euro, geregistreerd bij de 

Handelsregister van Créteil

onder het nummer B 519 989 420

Maatschappelijke zetel: 7-9, Robert Schumanlaan

94150 RUNGIS (Frankrijk)

info@eu.ricoh-imaging.com

BTW: FR 13 519 989 420

  

 

Artikel 3: Informatie over de door RICOH IMAGING verkochte producten

Informatie over alle producten die via de Website kunnen worden verkocht is beschikbaar op de Website.
De foto's, afbeeldingen, reproducties en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten en hun verpakking zijn slechts indicatief en binden RICOH IMAGING niet. Klanten kunnen aanvullende informatie verkrijgen door RICOH IMAGING per e-mail te contacteren via het contactformulier.
 

Artikel 4: Productopdrachten

4.1 Internetbestellingen
De bestellingen worden geplaatst via het internet op de website van de handelaar. De klant draagt de telecommunicatiekosten voor de toegang tot het internet en het gebruik van de website.
 
Om een bestelling te plaatsen, klikt de klant op het pictogram naast de producten. Elke nieuwe toevoeging aan het winkelwagentje wordt aangegeven door het verschijnen van een specifiek scherm dat de klant de mogelijkheid biedt het winkelwagentje te bekijken of verder te winkelen.
 
De klant kan op elk moment een overzicht krijgen van de producten die hij heeft geselecteerd of zijn bestelling wijzigen door te klikken op het pictogram"Winkelwagen" dat op elke pagina toegankelijk is.
 
Om de door hem gekozen producten te bestellen, klikt de klant op het"Winkelmandje" . Een samenvatting van de bestelling verschijnt dan op het scherm. Als de lijst die hem wordt gepresenteerd overeenkomt met de producten die hij heeft gekozen, zal de klant de samenvatting valideren door op"Bestellen" te klikken.
 
De klant moet zich dan identificeren of het daartoe bestemde formulier invullen.
 
In het bijzonder verbindt de klant zich ertoe aan te geven:
 
zijn/haar naam/namen, voornaam/voornamen, telefoonnummer en e-mailadres. Dit e-mailadres moet volkomen geldig zijn en perfect werken;
- een postadres waar tijdens de werkuren van maandag tot en met zaterdag geleverd kan worden.
 
De klant moet ook de wijze van levering en de wijze van betaling kiezen.
 
Een samenvatting van de bestelling bevat alle informatie over deze bestelling, namelijk: de aard, de hoeveelheid en de prijs van de producten, het totaalbedrag (inclusief transportkosten) van de bestelling.
 
Door op de "Bestelling met betalingsverplichting" te klikken, moet de klant, na kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, het vakje"Ik heb de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard" aanvinken. Door de betaling te valideren, wordt de klant geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden en het feit dat zijn bestelling een betalingsverplichting inhoudt, te hebben aanvaard.
 
De klant wordt dan doorverwezen naar een beveiligde internetpagina waar hem gevraagd wordt over te gaan tot de betaling van zijn bestelling onder de voorwaarden van artikel 6 hieronder van deze algemene verkoopsvoorwaarden. 
 
In geval van langdurige inactiviteit bij het inloggen, is het mogelijk dat de selectie van producten die vóór deze inactiviteit werden gekozen, niet meer gegarandeerd is. De klant wordt verzocht de selectie van producten vanaf het begin te hervatten.
Vanaf het moment dat de klant zijn bestelling heeft gevalideerd, bevestigt RICOH IMAGING de ontvangst van de bestelling onverwijld (tenzij gemotiveerd) en langs elektronische weg.
De verkoop wordt echter pas als definitief beschouwd nadat RICOH IMAGING de klant de bevestiging van verzending van de producten heeft gestuurd. Alleen van de verzonden producten worden de verzendkosten afgeschreven.
De e-mail ter bevestiging van de bestelling die naar de klant wordt gestuurd, bevat de volgende informatie:
- het bestelnummer;
- een samenvatting van de bestelling (beschrijving van het (de) bestelde product(en), hoeveelheid, prijs en essentiële kenmerken);
- het totale bedrag van de bestelling, inclusief alle belastingen;
- leveringskosten ;
- bevestiging van betaling ;
- de voorwaarden voor de levering van de bestelde producten;
- het bestaan van een herroepingsrecht van 14 dagen 
 
4.2 Afwijzing van bestellingen
RICOH IMAGING heeft het recht om elke abnormale of te kwader trouw geplaatste bestelling te weigeren. Elke bestelling die een bedrag van 15.000 euro inclusief BTW overschrijdt, wordt geweigerd.
Bovendien heeft RICOH IMAGING het recht om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling. Dergelijke weigeringen voldoen immers aan een"legitieme reden".
 

Artikel 5: Productprijzen

De prijzen van de producten zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief alle belastingen.
De BTW wordt toegepast tegen het tarief dat geldt op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst. De prijzen van de op de Website vermelde producten zijn exclusief porto, leveringskosten, de prijs van bepaalde verpakkingen of de prijs van andere optionele diensten, die niet inbegrepen zijn.
Dit laatste wordt hem meegedeeld voordat de bestelling door de klant wordt gevalideerd.
De klant ontvangt uiterlijk bij de levering een schriftelijke bevestiging van de voor elk product betaalde prijs, met vermelding van de prijs van de producten en de aan de klant in rekening gebrachte leveringskosten.
 

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden


De betaling van de aankopen van de klant gebeurt met een kredietkaart of via PAYPAL.
De volgende kaarten worden geaccepteerd: Visa en Mastercard.
RICOH IMAGING garandeert de veiligheid van de betaling met kredietkaart door middel van het coderingssysteem via de firma STRIPES die het coderingssysteem gebruikt volgens de AES-256 norm of via PAYPAL die het SSL coderingssysteem gebruikt.
De creditcard van de klant wordt gedebiteerd op het moment dat de bestelling wordt bevestigd. 
De klant garandeert RICOH IMAGING dat hij de houder is van de kredietkaart en dat de naam op de te debiteren kredietkaart de zijne is. De klant geeft vervolgens in een beveiligde omgeving op internet het zestiencijferige nummer en de vervaldatum door, die op de voorkant van zijn creditcard staan, evenals, indien nodig, de visuele cryptogramnummers die op de achterkant van zijn creditcard staan, informatie die RICOH IMAGING strikt geheim houdt.
Indien om welke reden dan ook (verzet, weigering van het uitgiftecentrum, enz.) de debitering van de door de klant verschuldigde bedragen onmogelijk blijkt, wordt de aankoop via internet geannuleerd.
In het kader van anti-fraude controles ter beveiliging van de transacties van haar klanten, heeft RICOH IMAGING het recht om de Klant te vragen om één of meerdere bewijzen van adres en/of kopie van identiteitskaart per e-mail te verstrekken alvorens de bestelling te valideren.
De bestelling zal pas definitief zijn nadat RICOH IMAGING deze documenten heeft ontvangen en de bevestigingsmail heeft verzonden. Indien RICOH IMAGING deze documenten niet ontvangt of indien deze niet toelaten de identiteit van de auteur van de bestelling en de realiteit van zijn adres te identificeren, behoudt RICOH IMAGING zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden, zonder hiervoor op welke manier dan ook verantwoordelijk te zijn. 
RICOH IMAGING blijft volledig eigenaar van de door de internetgebruiker gekochte producten totdat de internetgebruiker aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en in het bijzonder tot de volledige betaling van de prijs, indien van toepassing, plus rente.
 

Artikel 7: Levering

De levering van de producten kan alleen plaatsvinden :

Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Portugal, Zweden en Kroatië naar het leveringsadres dat de internetgebruiker tijdens het bestelproces op de Website heeft opgegeven.
De verzendkosten zijn als volgt: 
- Voor Oostenrijk, België, Ierland en Luxemburg: 6 euro bij een aankoop van minder dan 69 euro inclusief BTW en gratis bij een aankoop van meer dan 69 euro inclusief BTW.
- Voor Denemarken, Spanje, Finland, Griekenland, Italië, Portugal, Zweden en Kroatië: 11 euro bij een aankoop van minder dan 69 euro inclusief BTW en gratis bij een aankoop van meer dan 69 euro inclusief BTW.
Indien de klant bij de bestelling een onjuist adres of een onvolledig adres heeft opgegeven waardoor de producten niet kunnen worden geleverd, worden de producten niet terugbetaald en is de klant verantwoordelijk voor de bestelde producten en de kosten voor het terugzenden ervan, tenzij de klant de producten niet wenst terug te laten sturen.
De klant wordt vóór het sluiten van het contract op de hoogte gesteld van de indicatieve leveringstermijn.
In elk geval wordt de bestelling uitgevoerd binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de klant zijn bestelling heeft gevalideerd. Indien de bestelling niet geleverd is bij het verstrijken van deze termijn, kan de klant de bestelling annuleren via het contactformulier. Indien de prijs van de bestelling reeds ontvangen is, zal RICOH IMAGING het totale bedrag dat door de klant betaald werd, terugbetalen volgens de gebruikte betalingswijze en binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen.
De klant kan in real time op de website van de vervoerder worden geïnformeerd over de status van de levering van zijn bestelling.
De beschikbaarheid van de voorraad van elk product wordt ter informatie op de Website weergegeven. Door mogelijke computerproblemen of niet opgevolgde updates is het echter mogelijk dat de aangegeven voorraad onjuist is. In het geval dat een besteld product niet beschikbaar is, wordt een e-mail naar de klant gestuurd om hem/haar te informeren over de annulering van de bestelling van dit product en over de te verrichten terugbetaling. Het restant van de bestelling zal, indien de producten beschikbaar zijn, worden verzonden.
 
Indien het pakket er bij de levering niet perfect uitziet, dient de klant het in aanwezigheid van de vervoerder te openen om de staat van de producten te controleren. 
Indien de producten beschadigd zijn, moet de klant het pakket weigeren en RICOH IMAGING via het contactformulier informeren. Na ontvangst van deze informatie zal RICOH IMAGING zo snel mogelijk identieke producten opnieuw naar de klant sturen. 
 
Indien de producten niet overeenstemmen met de door de klant bestelde producten, zijn in ieder geval de bepalingen van artikel 9 hieronder van toepassing.
 

Artikel 8: Herroepingsrecht en terugzending van producten


8.1 Terugtrekkingsprocedure
 
RICOH IMAGING verleent de klant een herroepingstermijn van veertien (14) vrije dagen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling zonder dat hij zijn redenen moet rechtvaardigen of kosten of boetes moet betalen.
De klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door RICOH IMAGING het herroepingsformulier dat beschikbaar is in de bijlage bij deze algemene verkoopvoorwaarden en hier of een andere verklaring waarin hij zich ondubbelzinnig terugtrekt. 
Zo kan de klant op de Website een retouraanvraag invoeren en zal hij na validatie door RICOH IMAGING een retouretiket ontvangen. De klant moet de geleverde producten in hun originele verpakking, compleet (accessoires, instructies, enz.) met het retouretiket terugsturen naar het adres dat op het etiket staat vermeld.  
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het bewijs van deze terugzending te leveren, wat inhoudt dat de producten aangetekend of op een andere manier met een bepaalde datum moeten worden teruggestuurd.
De producten moeten door de klant worden teruggestuurd naar RICOH IMAGING ten laatste binnen veertien (14) dagen na zijn beslissing tot herroeping.
RICOH IMAGING zal de klant dan volledig terugbetalen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop zij op de hoogte is gebracht van de beslissing van de klant om zich terug te trekken. De terugbetaling kan worden uitgesteld totdat de producten naar RICOH IMAGING zijn teruggestuurd of totdat de klant het bewijs van verzending van de producten heeft geleverd.
De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betalingsmethode als die welke door de klant voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de klant er uitdrukkelijk mee instemt dat RICOH IMAGING een andere betalingsmethode gebruikt.
 
8.2 Uitzondering op intrekking
 
De door de klant geretourneerde producten moeten intact, ongeopend en in perfecte staat zijn. Producten die door de klant onvolledig, beschadigd, bedorven of bevuild worden teruggestuurd, worden niet terugbetaald, evenmin als producten die door de klant niet verzegeld zijn.
 
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bestellingen van producten die door de klant bij de bestelling zijn gepersonaliseerd of specifiek zijn aangevraagd.
 
Artikel 9: Conformiteit - garantie
9.1 Juridische garanties
RICOH IMAGING is voor alle op haar website verkochte producten gebonden aan de toepassing van de wettelijke garanties van conformiteit en verborgen gebreken onder de voorwaarden waarin de wet voorziet.
 
RICOH IMAGING informeert de klant dat, wanneer hij onder de wettelijke conformiteitsgarantie handelt: - hij een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van de goederen heeft om te handelen; - hij kan kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de voorziene kostenvoorwaarden. - hij hoeft het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van de goederen niet te bewijzen tijdens de vierentwintig (24) maanden die volgen op de levering van de goederen. De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van elke commerciële garantie die door RICOH IMAGING wordt toegekend. Er wordt aan herinnerd dat de klant ook kan beslissen de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte product toe te passen en dat hij in dat geval kan kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs.
 
In het geval van opgeknapte tweedehands producten beschikt de klant over een termijn van twaalf (12) maanden vanaf de levering van de goederen om zich te beroepen op de wettelijke conformiteitsgarantie.
 
Indien de geleverde producten niet overeenstemmen met de door de klant bestelde producten of indien zij verborgen gebreken vertonen, dient de klant via het contactformulier een e-mail te sturen naar de Klantendienst van RICOH IMAGING om RICOH IMAGING zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de non-conformiteit of de verborgen gebreken van het (de) product(en). De Klantendienst van RICOH IMAGING zal de ontvangst van het verzoek van de klant bevestigen en de te volgen procedure bevestigen. Na ontvangst van de instructies van de klantendienst van RICOH IMAGING zal de klant de defecte of gebrekkige producten terugsturen naar RICOH IMAGING op het adres dat op het retouretiket staat vermeld.

 

Artikel 10: Klachten - informatie

Voor elke informatie, klacht of vraag met betrekking tot de door RICOH IMAGING opgestelde voorwaarden voor postorderverkoop of tot de producten zelf, moet de klant contact opnemen met de klantendienst van RICOH IMAGING via het contactformulier onder vermelding van zijn bestelnummer.
 

Artikel 11: Elektronische bestanden - bescherming van de persoonlijke levenssfeer

RICOH IMAGING heeft als verantwoordelijke voor de verwerking een elektronisch bestand aangelegd waarin bepaalde persoonsgegevens van zijn klanten (naam/namen, voornaam/namen, adres, e-mailadres, telefoon) worden opgeslagen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het beheer van de bestellingen en leveringen, alsook voor de organisatie van commerciële prospectie (verzending van nieuwsbrieven, productinformatie, promoties en andere marketingactiviteiten), onder voorbehoud van de eventuele toestemming van de klant.
Wanneer een nieuwe klant een bestelling plaatst op de Website, wordt deze databank verrijkt met informatie over de klant, waardoor ook beter aan de verwachtingen van de klant kan worden voldaan en de bijstand door de Klantendienst kan worden vergemakkelijkt.
De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de verkoop- en marketingafdeling van RICOH IMAGING, haar eventuele onderaannemers, partners en bedrijven die aangesloten zijn bij de RICOH Group.
RICOH IMAGING kan persoonsgegevens via KLAVIYO gebruiken om de interesses en voorkeuren van haar consumenten te analyseren om hen communicatie en aanbiedingen op maat aan te bieden.
Gegevens voor commerciële prospectie worden drie (3) jaar na de laatste bestelling bewaard.
De klant heeft het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van alle of een deel van de hem betreffende persoonsgegevens. De klant beschikt ook over een recht van bezwaar op legitieme gronden, een recht om de verwerking en de overdraagbaarheid van persoonsgegevens te beperken en een recht om postmortale richtlijnen af te geven. Voor verwerking op basis van het verzamelen van toestemming kan de klant zijn toestemming te allen tijde intrekken. De klant kan deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek, samen met een kopie van een identiteitsbewijs, per e-mail te sturen naar: info@eu.ricoh-imaging.com 
U wordt ook geïnformeerd dat, in het kader van uw bestelling, de "Fraud Expert" oplossing wordt gebruikt naast de verwerking van betalingen op afstand. Uw persoonsgegevens worden door SHOPIFY verwerkt met het oog op de preventie en de bestrijding van fraude (bepaling van het risiconiveau van een transactie, opsporing en beheer van de daaruit voortvloeiende waarschuwingen, informatie van de handelaren zodat zij beslissingen kunnen nemen, "menselijke" verificatie van transacties met een bepaald risiconiveau, modellering van de score).
Het verzamelen van sommige van uw persoonlijke gegevens is daartoe verplicht. Anders kan uw transactie worden vertraagd of onmogelijk gemaakt en uw bestelling worden geannuleerd.
Bovendien kan fraude leiden tot de registratie van bepaalde persoonsgegevens over u in een speciaal door SHOPIFY aangelegd bestand. Dit bestand is bedoeld om eerdere fraudegevallen bij te houden, met name om de criteria voor de risicobeoordeling van de transacties en de daarvoor gebruikte scoremodellen te voeden. Een opname in dit bestand kan er ook toe leiden dat u een verhoogd risico krijgt toegewezen wanneer u in de toekomst een bestelling plaatst bij een handelaar in dezelfde activiteitensector die voor de oplossing "Fraude Expert" heeft gekozen, en bijgevolg leiden tot de eventuele afwijzing van deze bestelling.

In overeenstemming met de bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over het recht om uw gegevens voor de oplossing "Fraud Expert" te vragen, in te zien en te corrigeren, alsook over het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op deze manier, dat u per post kunt uitoefenen bij SHOPIFY - Juridische dienst "bescherming van de persoonlijke levenssfeer". SHOPIFY - Privacy Legal Department 151 O'Connor Street, Ground Floor, Ottawa, Ontario K2P 2L8, Canada of per e-mail op assistance@shopify.com: Neem contact op met SHOPIFY met een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs.
 
Bovendien heeft de klant de mogelijkheid zich in te schrijven op een lijst van verzet tegen telefonische verzoeken.
 
Artikel 12: Intellectuele-eigendomsrechten
De handelsmerken en logo's"Ricoh" of"Pentax" zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hetzelfde geldt voor alle onderscheidingstekens van de RICOH Group. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze handelsmerken of logo's of in het algemeen van een onderscheidingsteken van de RICOH Group om welke reden en op welke drager dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van RICOH Company Ltd. is ten strengste verboden. Hetzelfde geldt voor elke combinatie of verbinding met enig ander handelsmerk, symbool, logo of enig ander onderscheidend teken bedoeld om een samengesteld logo te vormen. 
Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, modellen en octrooien die eigendom zijn van de RICOH Group.
 

Artikel 13: Overmacht

De uitvoering door RICOH IMAGING van alle of een deel van haar verplichtingen wordt opgeschort in geval van overmacht die de uitvoering ervan belemmert of vertraagt.
Dit omvat elke gebeurtenis buiten haar controle die op het tijdstip van de opdracht redelijkerwijs niet kon worden voorzien en waarvan de gevolgen niet door passende maatregelen kunnen worden vermeden.
 
RICOH IMAGING zal de klant binnen zeven (7) dagen na het optreden van een dergelijk geval van overmacht op de hoogte brengen. Indien deze opschorting langer dan vijftien (15) dagen duurt, heeft de klant de mogelijkheid om de lopende bestelling te annuleren en wordt hij vergoed.
 

Artikel 14: Geschillen - toepasselijk recht - bemiddeling

Op deze algemene verkoopsvoorwaarden is uitsluitend het Franse recht van toepassing.
In geval van een geschil over de interpretatie en/of uitvoering ervan, dient de klant zijn klachten schriftelijk te richten aan de klantendienst van RICOH IMAGING per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan RICOH IMAGING EUROPE S.A. S, 7-9 avenue Robert Schuman, 94150 Rungis (Frankrijk).
Indien het verzoek om een klacht in te dienen bij de klantendienst geen resultaat oplevert of indien deze dienst niet binnen twee (2) maanden na de datum van ontvangst van de schriftelijke klacht reageert, kan de klant zich kosteloos wenden tot de volgende consumentenombudsman, die in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid zal trachten de partijen tot elkaar te brengen om tot een minnelijke schikking te komen.
Verwijzing naar de Ombudsman moet worden gemaakt :
- of door het formulier op de website www.anm-conso.com in te vullen . 
- of per post naar                                  
Consumentenbegeleiding
ANM CONSO
62, rue Tiquetonne
75002 Parijs (Frankrijk)
De klant moet zijn of haar verzoek aan de bemiddelaar binnen één (1) jaar na de schriftelijke klacht bij RICOH IMAGING indienen.
Het staat de cliënt vrij een beroep op bemiddeling te doen, te aanvaarden of te weigeren. In geval van beroep op bemiddeling blijven de partijen vrij om de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren.
 
Indien bemiddeling of enige andere methode van buitengerechtelijke regeling geen resultaat oplevert, wordt elk geschil onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de volgens de Franse procesregels aangewezen Franse rechtbanken.

Bijlage:

Terugtrekkingsformulier