Algemene voorwaarden overige landen

Voorlopig artikel


RICOH IMAGING EUROPE S.A.S. (hierna te noemen "RICOH IMAGING") houdt zich bezig met de import en distributie van camera's, hun accessoires en optische apparatuur die op de markt worden gebracht onder de "Ricoh" En "Pentax" merken.
Om beter aan de verwachtingen van haar klanten te kunnen voldoen, RICOH IMAGING wil bepaalde producten langs elektronische weg (internet) kunnen verkopen.
De lijst met producten die worden aangeboden in het kader van verkoop op afstand is beschikbaar op de website http://ricohtheta.eu (hierna de "Website" genoemd).
Er wordt gespecificeerd dat RICOH IMAGING biedt op haar Website ook gebruikte producten aan onder de "Ricoh" En "Pentax" merken die het eerder heeft "gerenoveerd".
Het aldus opgezette systeem, dat uitgaat van een actieve benadering van de klant, voldoet in alle opzichten aan de eisen voor verkoop op afstand.
Het gebruik van de in deze algemene verkoopvoorwaarden beschreven procedure voor verkoop op afstand is uitsluitend voorbehouden aan: consumenten, die uitsluitend voor eigen rekening handelen en volledige rechtsbevoegdheid hebben om overeenkomsten te sluiten.
Bestellingen die via dit proces voor verkoop op afstand worden geplaatst, mogen uitsluitend bestemd zijn voor de persoonlijk gebruik van de ontvanger van de producten, wat elke wederverkoop van genoemde producten aan derden uitsluit. 
 

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten afgesloten via de commerciële website, voor levering in Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Portugal, Zweden en Kroatië.


De klant verklaart kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden alvorens zijn bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling impliceert dus de aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van deze algemene verkoopvoorwaarden.
In dit verband moet de klant, alvorens zijn bestelling te valideren, eerst deze algemene verkoopvoorwaarden lezen en vervolgens zijn akkoord met alle algemene verkoopvoorwaarden bevestigen door zijn aanvaarding te bevestigen door een vakje aan te vinken op de website.
Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen door iedere persoon die de Website bezoekt worden bewaard door middel van een computerbestand en kunnen ook door de klant worden gereproduceerd door middel van een afdruk. 
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing zolang ze op de Website staan. Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Het is daarom duidelijk dat de toepasselijke voorwaarden de voorwaarden zijn die van kracht zijn op de site op het moment dat de bestelling op de website wordt geplaatst. De datum waarop deze algemene verkoopvoorwaarden online worden geplaatst, geldt als datum van inwerkingtreding. 
In het geval dat deze verkoopvoorwaarden na verwijdering van de Website en vervanging ervan voor het publiek toegankelijk blijven via andere websites of op enige andere wijze, zijn ze niet langer bindend voor RICOH IN BEELD BRENGEN.
 

Artikel 2: Identificatie van de Handelaar

 

RICOH VERBEELDING VAN EUROPA 

Een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 750.000 euro, geregistreerd bij de 

Handelsregister van Créteil

onder het nummer B 519 989 420

Geregistreerde zetel: Robert Schumanlaan 7-9

94150 RUNGIS (Frankrijk)

info@eu.ricoh-imaging.com

BTW: FR 13 519 989 420

  

 

Artikel 3: Informatie over de producten verkocht door RICOH IN BEELD BRENGEN

Informatie over alle producten die via de Website verkocht kunnen worden, is beschikbaar op de Website.
De foto's, afbeeldingen, reproducties en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten en hun verpakking zijn slechts indicatief en niet bindend RICOH IN BEELD BRENGEN. Klanten kunnen aanvullende informatie verkrijgen door contact op te nemen RICOH BEELDVORMING per e-mail via het contactformulier.
 

Artikel 4: Productbestellingen

4.1 Internetbestellingen
Bestellingen worden via internet op de website van de handelaar geplaatst. De klant draagt ​​de telecommunicatiekosten voor de toegang tot internet en het gebruik van de website.
 
Om een ​​bestelling te plaatsen, klikt de klant op het icoontje naast de producten. Elke nieuwe toevoeging aan de winkelwagen wordt aangegeven door het verschijnen van een specifiek scherm dat de klant de mogelijkheid biedt om de winkelwagen te bekijken of verder te winkelen.
 
De klant kan op elk moment een overzicht krijgen van de producten die hij heeft geselecteerd of zijn bestelling wijzigen door op de knop "Winkelmand" pictogram toegankelijk op elke pagina.
 
Om de door hem gekozen producten te bestellen, klikt de klant op de knop "Mand" icoon. Er verschijnt dan een samenvatting van de bestelling op het scherm. Als de aan hem/haar gepresenteerde lijst overeenkomt met de producten die hij/zij heeft gekozen, valideert de klant de samenvatting door op " te klikkenVolgorde".
 
De klant dient zich vervolgens te legitimeren of het daarvoor bestemde formulier in te vullen.
 
In het bijzonder verbindt de klant zich ertoe om aan te geven:
 
zijn/haar naam(-namen), voornaam(-namen), telefoonnummer en e-mailadres. Het genoemde e-mailadres moet volkomen geldig zijn en in perfecte staat verkeren;
- een postadres waar tijdens werkuren van maandag tot en met zaterdag geleverd kan worden.
 
De klant zal ook de wijze van levering en de wijze van betaling moeten kiezen.
 
Een samenvatting van de bestelling bevat alle informatie met betrekking tot deze bestelling, namelijk: de aard, hoeveelheid en prijs van de producten, het totaalbedrag (inclusief transportkosten) van de bestelling.
 
Door te klikken op de "Bestelling met betalingsverplichting" knop, de klant moet, na kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, het vakje " aanvinkenIk heb de Algemene Verkoopvoorwaarden gelezen en ga ermee akkoord". Door de betaling te valideren, wordt de klant geacht deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben aanvaard en met het feit dat zijn bestelling een betalingsverplichting inhoudt.
 
De klant wordt vervolgens doorgestuurd naar een beveiligde internetpagina waar hij/zij wordt gevraagd om over te gaan tot de betaling van zijn/haar bestelling onder de voorwaarden van artikel 6 hieronder van deze algemene verkoopvoorwaarden. 
 
Bij langdurige inactiviteit bij het inloggen is het mogelijk dat de selectie van vóór deze inactiviteit gekozen producten niet langer gegarandeerd is. De klant wordt uitgenodigd om de selectie van producten vanaf het begin te hervatten.
Vanaf het moment dat de klant zijn bestelling heeft gevalideerd, RICOH IMAGING bevestigt de ontvangst van de bestelling onverwijld (tenzij gerechtvaardigd) en langs elektronische weg.
De verkoop wordt echter pas daarna als definitief beschouwd RICOH IMAGING heeft de klant een bevestiging van verzending van de producten gestuurd. Enkel de verzonden producten worden belast met de verzendkosten.
De e-mail met de orderbevestiging die naar de klant wordt verzonden, bevat de volgende informatie:
- het ordernummer;
- een samenvatting van de bestelling (beschrijving van het/de bestelde product(en), aantal, prijs en essentiële kenmerken);
- het totale bedrag van de bestelling, inclusief alle belastingen;
- bezorgkosten ;
- bevestiging van betaling ;
- de voorwaarden voor de levering van de bestelde producten;
- het bestaan van een herroepingsrecht van 14 dagen 
 
4.2 Afwijzing van bestellingen
RICOH IMAGING heeft het recht elke bestelling die abnormaal of te kwader trouw is geplaatst, te weigeren. Elke bestelling boven een bedrag van 15.000 euro inclusief BTW wordt geweigerd.
In aanvulling, RICOH IMAGING heeft het recht elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling. Dergelijke weigeringen zouden in feite tegemoetkomen aan een ‘legitieme reden".
 

Artikel 5: Productprijzen

De prijzen van de producten zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief alle belastingen.
De BTW wordt toegepast tegen het tarief dat van kracht is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De prijzen van de producten vermeld op de Website zijn exclusief verzendkosten, bezorgkosten, de prijs van bepaalde verpakkingen of de prijs van andere optionele diensten, die niet zijn inbegrepen. 
Dit laatste zal hem worden meegedeeld voordat de bestelling door de klant wordt gevalideerd.
De klant ontvangt uiterlijk bij levering een schriftelijke bevestiging van de voor elk product betaalde prijs, waarin de prijs van de producten en de aan de klant in rekening gebrachte leveringskosten worden vermeld.
 

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden


De betaling van de aankopen van de klant wordt gedaan door kredietkaart of door PAYPAL.
De volgende kaarten worden geaccepteerd:  Visa en Mastercard.
RICOH IMAGING garandeert de veiligheid van betaling met een creditcard met behulp van het encryptiesysteem via het bedrijf STRIPES dat het encryptiesysteem gebruikt volgens de AES-256-standaard of via PAYPAL met behulp van het SSL-encryptiesysteem.
De creditcard van de klant wordt gedebiteerd op het moment dat de bestelling wordt bevestigd. 
De klant garandeert RICOH IN DE veronderstelling dat hij de houder van de creditcard is en dat de naam op de af te schrijven creditcard van hemzelf is. De klant communiceert vervolgens in een beveiligde omgeving op internet, het zestiencijferige nummer en de vervaldatum, die op de voorkant van zijn creditcard verschijnen, evenals, indien nodig, de visuele cryptogramnummers die op de achterkant van zijn creditcard verschijnen. , informatie die RICOH IMAGING verbindt zich ertoe de gegevens strikt geheim te houden.
Indien om welke reden dan ook (verzet, weigering van het uitgiftecentrum, enz.) de afschrijving van de door de klant verschuldigde bedragen onmogelijk blijkt, wordt het internetaankoopproces geannuleerd.
In het geval van fraudebestrijdingscontroles gericht op het beveiligen van de transacties van haar klanten, RICOH IMAGING heeft het recht om de Klant per e-mail te vragen één of meerdere adresbewijzen en/of een kopie van de identiteitskaart te verstrekken alvorens de bestelling te valideren.
Pas daarna wordt de bestelling definitief RICOH IMAGING heeft deze documenten ontvangen en de bevestigingsmail verzonden. Als RICOH IMAGING deze documenten niet ontvangt of indien de identiteit van de auteur van de bestelling en de realiteit van zijn adres niet kunnen worden geïdentificeerd, RICOH IMAGING behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te aanvaarden, zonder daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. 
RICOH IMAGING behoudt de volledige eigendom van de door de internetgebruiker gekochte producten totdat de internetgebruiker aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en in het bijzonder tot de volledige betaling van de prijs, indien van toepassing, vermeerderd met rente.
 

Artikel 7: Levering

De levering van de producten kan enkel gebeuren :

Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Portugal, Zweden en Kroatië naar het afleveradres dat de internetgebruiker tijdens het bestelproces op de Website heeft opgegeven.
De bezorgkosten zijn als volgt: 
- Voor Oostenrijk, België, Ierland en Luxemburg: 6 euro bij een aankoop van minder dan 69 euro inclusief BTW en gratis bij een aankoop van meer dan 69 euro inclusief BTW.
- Voor Denemarken, Spanje, Finland, Griekenland, Italië, Portugal, Italië, Zweden, Kroatië: 11 euro bij een aankoop van minder dan 69 euro inclusief BTW en gratis bij een aankoop van meer dan 69 euro inclusief BTW.
In het geval dat de klant bij de bestelling een onjuist adres of een onvolledig adres heeft opgegeven waardoor de producten niet kunnen worden geleverd, worden de producten niet terugbetaald en is de klant verantwoordelijk voor de bestelde producten en de kosten van terugsturen, tenzij de klant deze niet terug wil hebben.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de klant op de hoogte gesteld van de indicatieve leveringstermijn.
In ieder geval wordt de bestelling uitgevoerd binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de klant zijn bestelling heeft gevalideerd. Indien de bestelling na afloop van deze periode nog niet is afgeleverd, kan de klant de bestelling annuleren via het contactformulier. In het geval dat de prijs van de bestelling al is ontvangen, RICOH IMAGING zal het totaal door de klant betaalde bedrag terugbetalen, volgens de gebruikte betaalmethode en binnen maximaal veertien (14) dagen.
De klant kan in realtime op de hoogte worden gehouden van de status van de levering van zijn bestelling op de website van de vervoerder, die aan de klant zal worden meegedeeld zodra de verzending heeft plaatsgevonden.
De voorraadbeschikbaarheid van elk product wordt uitsluitend ter informatie op de Website weergegeven. Door eventuele computerproblemen of het niet opvolgen van updates kan het echter voorkomen dat de aangegeven voorraad niet klopt. In het geval dat een besteld product niet beschikbaar is, wordt er een e-mail naar de klant gestuurd om hem/haar op de hoogte te stellen van de annulering van de bestelling voor dit product en van de uit te voeren terugbetaling. Het resterende deel van de bestelling wordt, indien de producten beschikbaar zijn, verzonden.
 
Indien bij aflevering het uiterlijk van het pakket niet perfect is, zal de klant het in aanwezigheid van de vervoerder openen om de staat van de producten te controleren. 
Indien de producten beschadigd zijn, dient de klant het pakket te weigeren en hiervan op de hoogte te stellen RICOH BEELDVORMING via het contactformulier. Na ontvangst van deze informatie, RICOH IMAGING zal identieke producten zo snel mogelijk opnieuw naar de klant verzenden. 
 
In ieder geval, indien de producten niet conform zijn aan de door de klant bestelde producten, zijn de bepalingen van artikel 9 hieronder van toepassing.
 

Artikel 8: Herroepingsrecht en retourneren van producten


8.1 Intrekkingsproces
 
RICOH IMAGING kent de klant een herroepingstermijn toe van veertien (14) volle dagen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling, zonder dat hij zijn redenen hoeft te rechtvaardigen of kosten of boetes hoeft te betalen.
De klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door middel van verzending RICOH IN BEELD BRENGEN het herroepingsformulier dat beschikbaar is in de bijlage bij deze algemene verkoopvoorwaarden en hier of enige andere verklaring waaruit zijn of haar terugtrekking zonder dubbelzinnigheid blijkt. 
Zo kan de klant een retouraanvraag indienen op de Website en ontvangt hij na validatie door een retourlabel RICOH IN BEELD BRENGEN. De klant moet de geleverde producten in de originele verpakking, compleet (accessoires, instructies, enz.) met het retourlabel, terugsturen naar het adres vermeld op het label.  
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het bewijs van deze retourzending te leveren, wat inhoudt dat de producten per aangetekende post of op een andere manier die een bepaalde datum vermeldt, moeten worden geretourneerd.
De producten dienen door de klant teruggestuurd te worden naar RICOH IMAGING uiterlijk binnen veertien (14) dagen na zijn beslissing om zich terug te trekken
RICOH IMAGING zal de klant vervolgens het volledige bedrag terugbetalen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop zij op de hoogte is gesteld van het besluit van de klant om zich terug te trekken. De terugbetaling kan worden uitgesteld totdat de producten zijn geretourneerd RICOH IMAGING of totdat de klant een bewijs van verzending van de producten heeft overgelegd.
De terugbetaling zal plaatsvinden via dezelfde betaalmethode als die welke de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant er uitdrukkelijk mee akkoord gaat dat RICOH IMAGING kan gebruik maken van een andere betaalmethode.
 
8.2 Uitzondering op herroeping
 
Producten die door de klant worden geretourneerd, moeten intact zijn, ongeopend en in perfecte staat. Producten die onvolledig, beschadigd, verslechterd of vervuild door de klant worden geretourneerd, worden niet vergoed, evenals producten waarvan de verzegeling door de klant is verbroken.
 
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bestellingen van producten die gepersonaliseerd zijn of specifiek aangevraagd zijn door de klant op het moment van bestellen.
 
Artikel 9: Conformiteit - garantie
9.1 Wettelijke garanties
RICOH IMAGING is, voor alle producten die op haar website worden verkocht, gebonden aan de toepassing van de wettelijke garanties van conformiteit en verborgen gebreken onder de voorwaarden voorzien door de wet.
 
RICOH IMAGING informeert de klant dat, wanneer hij handelt onder de wettelijke conformiteitsgarantie: - hij beschikt over een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van de goederen om actie te ondernemen; - hij kan kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de voorziene kostenvoorwaarden. - hij is vrijgesteld van het bewijzen van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de vierentwintig (24) maanden na de levering van de goederen.  De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing onafhankelijk van enige commerciële garantie verleend door RICOH IN BEELD BRENGEN. Er wordt aan herinnerd dat de klant ook kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte product in te voeren en dat hij in dit geval kan kiezen tussen de oplossing van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs.
 
In het geval van gereviseerde tweedehandsproducten heeft de klant een periode van twaalf (12) maanden vanaf de levering van de goederen om te handelen onder de wettelijke conformiteitsgarantie.
 
Indien de geleverde producten niet conform zijn aan de door de klant bestelde producten of indien zij verborgen gebreken vertonen, dient de klant een e-mail te sturen naar RICOH IMAGING's klantenservice via het contactformulier te melden RICOH BEELDEN van de non-conformiteit of de verborgen gebreken van het/de product(en) zo snel mogelijk. RICOH De Klantenservice van IMAGING zal de ontvangst van het verzoek van de klant bevestigen en de te volgen procedure bevestigen. Bij ontvangst van RICOH Volgens de instructies van de Klantenservice van IMAGING zal de klant de defecte of defecte producten aan ons retourneren RICOH IMAGING op het adres vermeld op het retourlabel.

 

Artikel 10: Klachten - informatie

Voor elke informatie, klacht of vraag met betrekking tot de voorwaarden voor postorderverkoop opgesteld door RICOH IMAGING of naar de producten zelf moeten klanten contact opnemen RICOH IMAGING's klantenservice via het contactformulier door hun bestelnummer te vermelden.
 

Artikel 11: Elektronische bestanden - bescherming van de persoonlijke levenssfeer

RICOH IMAGING, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, heeft een elektronisch bestand aangelegd waarin bepaalde persoonlijke gegevens met betrekking tot haar klanten worden geregistreerd (achternaam(-namen), voornaam(-namen), adres, e-mailadres, telefoon). Deze informatie is noodzakelijk voor het beheer van bestellingen en leveringen, evenals voor de organisatie van commerciële prospectieactiviteiten (verzending van nieuwsbrieven, productinformatie, promoties en andere marketingactiviteiten), onder voorbehoud van toestemming van de klant, indien van toepassing.
Wanneer een nieuwe klant een bestelling plaatst op de Website, wordt deze database verrijkt met informatie over de klant, waardoor het ook mogelijk wordt beter aan de verwachtingen van de klant te voldoen en de hulpdiensten van de Klantenservice te vergemakkelijken.
De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de verkoop- en marketingafdeling van RICOH IMAGING, haar eventuele onderaannemers, partners en bedrijven aangesloten bij de RICOH Groep.
RICOH IMAGING kan via KLAVIYO persoonsgegevens gebruiken om de interesses en voorkeuren van haar consumenten te analyseren om hen te voorzien van op maat gemaakte communicatie en aanbiedingen.
Gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden worden gedurende drie (3) jaar vanaf de laatste bestelling bewaard.
De klant heeft recht op toegang, rectificatie en verwijdering van alle of een deel van de hem betreffende persoonsgegevens. De klant profiteert ook van een recht om bezwaar te maken op legitieme gronden, een recht om de verwerking en overdraagbaarheid van persoonsgegevens te beperken en een recht om na de dood wilsverklaringen. Voor verwerking op basis van het verkrijgen van toestemming kan de klant de toestemming op elk moment intrekken. De klant kan deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek, samen met een kopie van een identiteitsbewijs, per e-mail te sturen naar: info@eu.ricoh-imaging.com 
U wordt er tevens op gewezen dat in het kader van uw bestelling naast de verwerking van betalingen op afstand ook gebruik wordt gemaakt van de oplossing "Fraud Expert". Uw persoonlijke gegevens worden door SHOPIFY verwerkt met het doel fraude te voorkomen en te bestrijden (het bepalen van het risiconiveau dat aan een transactie is verbonden, het detecteren en beheren van eventuele daaruit voortvloeiende waarschuwingen, het informeren van verkopers zodat zij beslissingen kunnen nemen, "menselijke" verificatie van transacties die een bepaald risiconiveau, waarbij de score wordt gemodelleerd).
Voor dit doeleinde is het verzamelen van sommige van uw persoonsgegevens verplicht. Anders kan uw transactie worden vertraagd of onmogelijk worden gemaakt en wordt uw bestelling geannuleerd. 
Bovendien kan fraude ertoe leiden dat bepaalde persoonsgegevens over u worden geregistreerd in een speciaal door SHOPIFY geïmplementeerd bestand. Dit bestand is bedoeld om eerdere fraudes bij te houden, met name om de risicobeoordelingscriteria die aan transacties zijn verbonden en de hiervoor gebruikte scoremodellen te voeden. Een vermelding in dit bestand kan er ook toe leiden dat u een verhoogd risico loopt wanneer u in de toekomst een bestelling plaatst bij een handelaar uit dezelfde activiteitssector die voor de oplossing "Fraud Expert" heeft gekozen, en bijgevolg kan leiden tot de mogelijke afwijzing van deze bestelling. .

In overeenstemming met de bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht om uw gegevens op te vragen, in te zien en te corrigeren voor de oplossing "Fraud Expert", evenals het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in deze oplossing. manier, die u per post kunt uitoefenen naar SHOPIFY - Juridische afdeling "bescherming van de persoonlijke levenssfeer" SHOPIFY - Privacy Legal Department 151 O'Connor Street, Ground Floor, Ottawa, Ontario K2P 2L8, Canada of per e-mail op assistentie@shopify.com : Neem contact op met SHOPIFY met een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs.
 
Bovendien heeft de klant de mogelijkheid om zich in te schrijven op een lijst van verzet tegen telefonische verzoeken.
 
Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten
De handelsmerken en logo's "Ricoh" of "Pentax" worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hetzelfde geldt voor alle onderscheidende tekens die behoren tot de RICOH Groep. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze handelsmerken of logo’s of in het algemeen van een onderscheidend teken dat behoort tot de RICOH Group om welke reden dan ook en op welk medium dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de RICOH Company Ltd. is ten strengste verboden. Hetzelfde geldt voor elke combinatie of combinatie met een ander handelsmerk, symbool, logo of ander onderscheidend teken dat bedoeld is om een ​​samengesteld logo te vormen. 
Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, ontwerpen en patenten die eigendom zijn van de RICOH Groep.
 

Artikel 13: Overmacht

RICOH De uitvoering van IMAGING van alle of een deel van haar verplichtingen wordt opgeschort in geval van overmacht of overmacht die de uitvoering ervan verhindert of vertraagt.
Dit bevat elke gebeurtenis buiten zijn macht die redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het moment van de bestelling en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen.
 
RICOH IMAGING zal de klant binnen zeven (7) dagen na het optreden ervan op de hoogte stellen van een dergelijk geval van overmacht. In het geval dat deze opschorting langer dan vijftien (15) dagen voortduurt, heeft de klant de mogelijkheid om de lopende bestelling te annuleren en wordt hij vervolgens terugbetaald.
 

Artikel 14: Geschillen - toepasselijk recht - bemiddeling

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht.
Bij een geschil over de interpretatie en/of uitvoering ervan is de klant verplicht zijn klachten schriftelijk te richten aan RICOH IMAGING's Klantenservice per aangetekende post met ontvangstbewijs naar RICOH IMAGING EUROPE S.A. S, 7-9 avenue Robert Schuman, 94150 Rungis (Frankrijk).
In het geval dat het verzoek om een ​​klacht aan de Klantenservice niet succesvol is of als er binnen twee (2) maanden na de datum van ontvangst van de schriftelijke klacht geen reactie van deze afdeling is ontvangen, kan de klant de zaak kosteloos voorleggen Naar het volgende consumentenombudsman, die in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid zal proberen de partijen bij elkaar te brengen met het oog op het bereiken van een minnelijke oplossing.
Verwijzing naar de ombudsman moet gebeuren:
- of door het formulier op de website in te vullen www.anm-conso.com
- of per mail naar                                  
Consumentenbemiddeling
ANM CONSO
62, rue Tiquetonne
75002 Parijs (Frankrijk)
De klant dient zijn of haar verzoek binnen één (1) jaar na de schriftelijke klacht bij de bemiddelaar in te dienen RICOH IN BEELD BRENGEN.
Het staat de cliënt vrij om een ​​bemiddeling te initiëren, te aanvaarden of te weigeren. Indien een beroep wordt gedaan op mediation, blijven de partijen vrij om de door de mediator voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren.
 
Als bemiddeling of enige andere methode voor buitengerechtelijke schikking mislukt, zal elk geschil worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken die zijn aangewezen in overeenstemming met de Franse procedureregels.

Bijlage:

Herroepingsformulier