Algemene voorwaarden voor verkoop op afstand

 

Artikel préliminaire

De vennootschap RICOH IMAGING EUROPE S.A.S (Ci-après dénommée " RICOH IMAGING ") is actief in de invoer en de distributie van fotoapparatuur, fotoaccessoires en optische producten die onder de merken " Ricoh " en " Pentax " worden verkocht.


Om beter op de wensen van haar klanten te kunnen reageren, heeft de onderneming RICOH IMAGING de wens geuit bepaalde produkten op afstand via elektronische weg (Internet) te kunnen verkopen.


De lijst van producten die in het kader van de verkoop op afstand worden aangeboden, kan worden geraadpleegd op de Internet site http://ricohtheta.eu (Ci-après dénommé le " Site Internet ").


Het is duidelijk dat RICOH IMAGING ook op haar website occasionele producten onder de merken " Ricoh " en " Pentax " aanbiedt, die zij binnenkort " remis à neuf " zal aanbieden.


Het aldus opgezette systeem, dat uitgaat van een actieve handeling van de klant, is in alle opzichten in overeenstemming met de eisen die worden gesteld aan de verkoop op afstand en met name met de artikelen L.111-1, L.112-1 en L.221-5 en volgende van de Code de la consommation.


Het gebruik van de verkoop op afstand, zoals beschreven in de algemene verkoopvoorwaarden, is voorbehouden aan alleenstaanden verbruikersin de zin van artikel 1 van de Code de la consommation, die uitsluitend voor hun eigen rekening handelen en die over de volledige juridische bevoegdheid beschikken om een overeenkomst te sluiten.


Les commandes effectuées par ce processus de vente à distance doivent être destinées uniquement à l'usage personnel du destinataire des produits, ce qui exclude toute revente des produits à des tiers.

 

Artikel 1 : Champ d'application

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten die via de Site Internet marchand worden gesloten, met het oog op een levering in Frankrijk (inclusief Corsica).


De klant verklaart kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden voordat hij zijn bestelling doorgeeft. La validation de sa commande vaut donc acceptation sans restriction ni réserve des présentes conditions générales de vente.


In dit kader dient de klant, voordat hij zijn bestelling waardeert, in een eerste stadium kennis te nemen van de huidige algemene verkoopvoorwaarden en in een tweede stadium zijn instemming te bevestigen met het geheel van de algemene verkoopvoorwaarden door de vereiste handeling van bevestiging van aanvaarding op de Site Internet uit te voeren en een dossier aan te maken.


Conform de bepalingen van artikel 1127-1 van het Burgerlijk Wetboek, kunnen deze algemene verkoopsvoorwaarden worden bewaard door elke persoon die de website bezoekt, door middel van een informatica registratie en kunnen zij bovendien door de klant worden gereproduceerd door middel van een afdruk.


Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing voor zover ze op de Site Internet vermeld staan. Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen het voorwerp zijn van wijzigingen. Dès lors, il est entendu que les conditions applicables sont celles en vigueur sur le site au moment de la passation de la commande sur le Site Internet. La date de mise en ligne de ces conditions générales de vente vaut date de mise en vigueur.


Indien, postérieurement à la date de leur suppression du Site Internet et à leur remplacement, les présentes conditions générales de vente demeureraient néanmoins accessibles au public via d'autres sites Internet ou par tout autre moyen, elles ne seraient cependant plus opposables à la société RICOH IMAGING.


 

Artikel 2 : Identification de l'auteur de l'offre

Société RICOH IMAGING EUROPE

Société par actions simplifiée, au capital de 750.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil

onder het nummer B 519 989 420

Siège social : 7-9, avenue Robert Schuman

94150 RUNGIS (Frankrijk)

info@eu.ricoh-imaging.com

TVA : FR 13 519 989 420

 

 

Artikel 3 : Informatie over de producten die door de onderneming RICOH IMAGING worden verkocht

De informatie over het geheel van de producten die via de Site Internet kunnen worden verkocht, is beschikbaar op dezelfde Site Internet.

Deze informatie is in overeenstemming met de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen en met name met de artikelen L. 111-1 en L.112-1 van de Code de la consommation.


De foto's, afbeeldingen, reproducties en beschrijvingen van de producten en hun emballages die ter verkoop worden aangeboden, zijn slechts indicatief en geven geen enkel beeld van de onderneming RICOH IMAGING. Les clients ont la possibilité d'obtenir des renseignements complémentaires en contactant la société RICOH IMAGING par e-mail via le formulaire de contact.


Artikel 4 : Commandes des produits

4.1 Commando's via internet

Les commandes sont passées par Internet sur le Site Internet marchand. De klant behoudt zich de kosten voor van de telecommunicatie tijdens de toegang tot Internet en het gebruik van de Site Internet.

Conform de bepalingen van artikel 1127-1 van het Burgerlijk Wetboek zijn de noodzakelijke stappen voor de verkoop ci-après beschreven:

 

Om de bestelling door te geven, klikt de klant op de icoon die daarvoor beschikbaar is aan de kant van de producten. Elke nieuwe toevoeging in zijn panier wordt aangegeven door het verschijnen van een speciaal scherm dat hem voorstelt zijn panier te bekijken of zijn aankopen voort te zetten.

 

Op elk moment kan de klant een overzicht krijgen van de producten die hij heeft geselecteerd of zijn bestelling wijzigen door te klikken op het pictogram"Panier" dat op elke pagina toegankelijk is.

 

Om de producten die hij gekozen heeft te bestellen, klikt de klant op het pictogram"Panier". Een overzicht van uw bestelling verschijnt op het scherm. Als de lijst die hem wordt getoond overeenkomt met de producten die hij heeft gekozen, kan de klant de lijst valideren door op"Commander" te klikken.

 

De klant dient het formulier dat hem ter beschikking wordt gesteld nauwkeurig te identificeren of te raadplegen.

 

Le client s'engage notamment à indiquer :

 

 • uw naam/namen, voornaam/voornamen, telefoonnummer en elektronisch postadres. Het adres van de elektronische postbode moet perfect in orde zijn en in perfecte staat van werking;
 • een postadres waar de zending kan worden afgeleverd tijdens de openingsuren van zondag tot zondag voor Frankrijk metropolitiek (inclusief Corsica).

     

    De klant moet ook de wijze van verzending en betaling kiezen.

    Un récapitulatif de commande reprendra l'ensemble des informations relatives à cette commande, à savoir notamment : la nature, la quantité et le prix des produits, le montant global (incluant les frais de transport) de la commande et ce, conformément à l'article 1127-2 du Code civil.

     

    Door te klikken op de knop " Commande avec obligation de paiement ", moet de klant, na kennis te hebben genomen van de huidige algemene verkoopvoorwaarden, het vakje " J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente " aanvinken. Bij het valideren van de betaling wordt de klant geacht de algemene verkoopvoorwaarden en het feit dat zijn opdracht een verplichting tot betaling inhoudt, te hebben aanvaard.

     

    Le client sera alors redirigé vers une page Internet sécurisée depuis laquelle il lui sera demandé de procéder au paiement de sa commande dans les conditions et modalités de l'article 6 ci-après des présentes conditions générales de vente.

     

    In geval van langdurige inactiviteit tijdens de verbinding, is het mogelijk dat de keuze van de producten vóór deze inactiviteit niet meer gewaarborgd is. De klant wordt verzocht zijn keuze van producten na het vertrek opnieuw te maken.


    A partir du moment où le client a validé sa commande, la société RICOH IMAGING accuse réception de celle-ci sans délai (sauf justification) et par voie électronique conformément à l'article 1127-2 du Code civil.


    Desalniettemin zal de verkoop pas als definitief worden beschouwd na de toezending aan de klant van de bevestiging van uitlevering van de producten door de firma RICOH IMAGING. Uitsluitend de uitgevoerde producten zullen worden afgerekend met de transportkosten.


    De elektronische opdrachtbevestiging die naar de klant wordt gestuurd, bevat de volgende informatie:

    - le numéro de la commande ;

    - le récapitulatif de la commande (désignation du ou des produit(s) commandé(s), quantité, prix et caractéristiques essentielles) ;

    - le montant total de la commande, toutes taxes compris ;

    - les frais de livraison ;

    - la confirmation du paiement ;

    - les modalités afférentes à la livraison des Produits commandés ;

    - het bestaan van een uitzettingsrecht van 14 uur

     

    4.2 Weigering van bevelen


    La société RICOH IMAGING est en droit de refuser toute commande anormale ou passée de mauvaise foi. Elke opdracht die een bedrag van 15 000 euro TTC overschrijdt, zal dan ook worden geweigerd.


    Bovendien heeft de onderneming RICOH IMAGING het recht om elke opdracht van een klant te weigeren als er een geschil bestaat over de betaling van een opdracht in het verleden.


    Dergelijke weigeringen komen in feite neer op een " legitiem motief " in de zin van de bepalingen van artikel L.121-11 van de Code de la consommation.


     

    Artikel 5 : Prijs van de produkten

    De prijzen van de producten zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief alle belastingen.


    La TVA wordt toegepast op de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De prijzen van de producten die op de internetsite worden vermeld, zijn exclusief havenkosten, leveringskosten, prijzen van bepaalde emballages of prijzen van andere optionele diensten die door de internetgebruiker worden aangeboden en die nog steeds op de internetsite vermeld staan.


    Deze gegevens zullen worden medegedeeld vóór de validatie van de opdracht door de klant.


    De klant ontvangt, ten laatste op de dag van de levering, voor elk product een schriftelijke bevestiging van de betaalde prijs, met vermelding van de prijs van het product en de verzendingskosten die hem in rekening worden gebracht.

     

     

    Artikel 6 : Betalingsvoorwaarden

    De bestelling van de klant wordt afgehandeld via bankkaart of via PAYPAL.


    Sont acceptées les cartes : Carte Bleue, Visa, Mastercard.


    De maatschappij RICOH IMAGING garandeert de veiligheid van betalingen per bankkaart door gebruik te maken van het cryptagesysteem via de maatschappij STRIPES die gebruik maakt van het cryptagesysteem voor chiffrement volgens de AES-256 norm of via PAYPAL door gebruik te maken van het cryptagesysteem SSL.


    La carte bancaire du client est débitée au moment de la confirmation de la commande.


    Le client garantit à la société RICOH IMAGING qu'il est le titulaire de la carte bancaire et que le nom figurant sur cette carte bancaire à débiter est bien le sien puis communique dans un environnement sécurisé sur Internet, le numéro à seize chiffres et la date d'expiration, figurant au recto de sa carte bancaire, ainsi que, le cas échéant les numéros du cryptogramme visuel figurant au verso de sa carte bancaire, informations que la société RICOH IMAGING s'engage à garder strictement secrètes.


    In de veronderstelling dat, om welke reden dan ook (oppositie, weigering van de meetcentrale...), de betaling van de door de klant verschuldigde bedragen onmogelijk is, zal het aankoopproces op Internet worden geannuleerd.


    In het geval van antifraudecontroles die tot doel hebben de transacties van haar klanten te beveiligen, heeft de onderneming RICOH IMAGING het recht om van de klant te eisen dat hij één of meer bewijsstukken van woonplaats en/of een kopie van zijn identiteitskaart per e-mail indient voordat hij zijn opdracht uitvoert.


    La commande ne sera alors définitive qu'à réception par la société RICOH IMAGING de ces documents et envoi de l'e-mail de confirmation. A défaut de la réception de ces pièces ou si celles-ci ne permettent pas d'identifier de manière certaine l'identité de l'auteur de la commande et la réalité de sa domiciliation, la société RICOH IMAGING se réserve le droit de ne pas accepter la commande, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée d'aucune manière que ce soit.


    La société RICOH IMAGING conserve la pleine propriété des produits achetés par l'internaute jusqu'à ce que l'internaute ait rempli l'intégralité de ses obligations et notamment jusqu'au parfait paiement du prix, le cas échéant augmenté des intérêts.

     

     

    Artikel 7 : Livraison

    La livraison des produits pourra intervenir uniquement :


    • in Frankrijk metropolitiek (inclusief Corsica) en

    à l'adres de livraison indiquée par l'internaute dans le processus de sa commande sur le Site Internet.


    De leveringskosten zijn de volgende:


    • 6 euro voor een aankoop inférieur à 69 euro TTC
    • gratuit pour un achat supérieur à 69 euros TTC.

    Indien de klant bij zijn bestelling een foutief of onvolledig adres heeft opgegeven, waardoor de producten niet kunnen worden verzonden, zullen deze niet worden vergoed en zullen de bestelde producten en de kosten van herlevering voor rekening van de klant komen, tenzij de klant een herlevering wenst.


    Conform de bepalingen van artikel L.111-1 van de Code de la consommation, wordt aan de klant, vóór de sluiting van het contract, de indicatieve levertermijn medegedeeld.


    In elke situatie wordt de bestelling opgezegd binnen een maximumtermijn van drie (30) uur, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de bestelling door de klant is gevalideerd. Faute de livraison à l'expiration de ce délai, le client a la possibilité d'anneler sa commande via le formulaire de contact. In de veronderstelling dat de prijs van de bestelling reeds is betaald, betaalt RICOH IMAGING het totaalbedrag van de door de klant betaalde bedragen terug, afhankelijk van de gebruikte betalingswijze en binnen een maximale termijn van vijf (14) dagen.


    De klant kan in een oogwenk op de hoogte worden gebracht van de status van de aflevering van zijn bestelling op de internetsite van de vervoerder, die aan de klant wordt meegedeeld zodra de levering is uitgevoerd.


    La disponibilité des stocks de chaque produit sera affichée sur le Site Internet, à titre purement informatif. En revanche, en raison d'éventuels problèmes informatiques ou de mises à jour non suivies, il est possible que le stock indiqué soit erroné. Indien een besteld product onvervangbaar is, zal een bericht naar de klant worden gezonden om de annulering van de bestelling van dit product en de te verrichten herlevering te voorkomen. Le reste de la commande, si les produits s'avèrent disponibles, sera expédié.


     

    Indien tijdens de verzending het uiterlijk van het collo niet in orde is, zal de klant het collo openen in aanwezigheid van de transporteur om de staat van de goederen te controleren.


    Als de producten beschadigd zijn, dient de klant de colis te weigeren en RICOH IMAGING hiervan op de hoogte te stellen via het contactformulier. Na ontvangst van deze informatie zal RICOH IMAGING de klant op de hoogte brengen van de beste leveringstermijn voor identieke producten.


     

    In alle gevallen waarin de produkten niet overeenstemmen met de door de klant gevraagde produkten, zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing.

     

     

    Artikel 8 : Intrekkingsrecht en terugname van producten

    8.1 Proces van intrekking

     

    Conform artikel L.221-18 van de Code de la consommation, accordeert de onderneming RICOH IMAGING aan de klant een vervaltermijn van vijf (14) uur francs, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van 

    zonder motieven te hoeven rechtvaardigen noch frais en pénalité te hoeven betalen.


    De klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door zich tot RICOH IMAGING te wenden met het herroepingsformulier dat beschikbaar is in de bijlage bij de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en op de website of enige andere verklaring die op ondubbelzinnige wijze melding maakt van zijn herroeping.

    De klant kan dus op de website een verzoek om retourzending indienen en na validatie door RICOH IMAGING een retourzending ontvangen. De klant dient de producten in hun oorspronkelijke verpakking, compleet (accessoires, kennisgeving...), vergezeld van de retourbon, terug te sturen naar het adres dat op de retourbon staat vermeld.  


    Il appartiendra au client de se ménager la pruve de ce retour, ce qui suppose que les produits devront être retournés par envoi recommandé, ou par tout autre moyen donnant date certaine.


    Les produits seront renvoyés par le client à RICOH IMAGING au plus tard dans un délai de quatorze (14) jours à compter de sa décision de se rétracter


    RICOH IMAGING vergoedt alors aan klant la totalité des sommes versées par celui-ci au plus tard dans les quatorze (14) jours à compter de la date à laquelle elle est informée de la décision du client de se rétracter. Le remboursement pourra être différé jusqu'à la restitution effective des produits à RICOH IMAGING ou jusqu'à ce que le client ait fourni une preuve d'expédition des produits.


    Le remboursement s'effectuera en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le client pour la transaction initiale, sauf accord exprès du client pour que RICOH IMAGING utilise un autre moyen de paiement.

     

    8.2 Uitzondering op de intrekking

     

    De door de klant geretourneerde producten moeten intact, niet verouderd en in goede staat zijn. Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, détériorés ou salis par le client ne seront pas remboursés, ainsi que les produits descellés par le client en vertu de l'exception au droit de rétractation prévue au point 5 de l'article L.221-28 du Code de la consommation.

     

    In vertu de l'exception prévue au point 3 de l'article L.221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne s'appliquera pas aux commandes de produits faisant l'objet d'une personnalisation ou d'une demande spécifique du client lors de sa commande.

     

    Artikel 9 : Conformiteit - garantie

    9.1 Garanties légales


    La société RICOH IMAGING est tenue, pour tous les produits vendus sur son site, à l'application des garanties légales de conformité(articles L.217-3 à L.217-17 du Code de la consommation) et des vices cachés (artikelen 1641 tot 1649 du Code civil) in les conditions prévues par la loi.

     

     

    RICOH IMAGING informeert de klant dat, wanneer hij handelt op grond van de wettelijke conformiteitsgarantie:

    - il bénéficie d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;

    - il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L.217-12 du Code de la consommation ;

    - il est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre (24) mois suivant la délivrance du bien.

    La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de toute garantie commerciale consentie le cas échéant par RICOH IMAGING.

    Il est rappelé que le client peut également décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil et que dans cette hypothèse il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil.

     

     

    Als het om gerenoveerde producten gaat, heeft de klant recht op een termijn van twee (12) maanden, te rekenen vanaf het moment dat de goederen worden afgeleverd, om te kunnen handelen op grond van de wettelijke garantie van conformiteit.

     

    Indien de geleverde producten niet overeenstemmen met de door de klant gevraagde producten of indien er gebreken aan kleven, dient de klant via het contactformulier een elektronische brief te sturen naar de klantendienst van RICOH IMAGING om hem binnen de kortste termijn in kennis te stellen van het gebrek aan overeenstemming of de gebreken aan zijn product(en). Le Service Client de RICOH IMAGING accusera réception de la demande du client et lui confirmera la marche à suivre. Na ontvangst van de instructies van de service-klant van RICOH IMAGING dient de klant de niet-conforme of beschadigde producten terug te sturen naar RICOH IMAGING op het adres dat vermeld staat op de retourzendingstabel.


    Rappel des articles L.217-3, L.217-4 et L.217-5 du Code de la consommation, et des articles 1641 et 1648, premier alinéa, du Code civil :

     

    " Artikel L.217-3 du Code de la consommation :

    Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

    Het is een antwoord op de gebreken van conformiteit die bestaan op het ogenblik van de uitlevering van het recht in de zin van artikel L. 216-1, en die zich voordoen in een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf die datum.

    In het geval van een contract voor de verkoop van een goed dat numériques elementen bevat:

    1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;

    2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.

    Voor dergelijke goederen kan de toepasselijke termijn de verbruiker niet het recht ontnemen om zich te laten schikken naar de bepalingen van artikel L. 217-19.

    Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, of nog wanneer een onjuiste installatie, uitgevoerd door de verbruiker zoals voorzien in het contract, te wijten is aan lacunes of fouten in de installatiehandleiding van de verkoper.

    Deze garantietermijn is zonder vooroordeel van toepassing op de artikelen 2224 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Le point de départ de la règle de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. "

     

    " Artikel L.217-4 du Code de la consommation :

    Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

    1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;

    2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

    3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

    4° Il est mis à jour conformément au contrat. "


    " Artikel L.217-5 du Code de la consommation :

    I.- En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
    1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;

    2° In dit geval bezit hij de kwaliteiten die de verkoper vóór de sluiting van het contract aan de consument heeft voorgesteld in de vorm van een verkoperhandtekening of een model;

    3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement;

    4° In dit geval wordt hij geleverd met alle accessoires, waaronder de verpakking, en de installatie-instructies die de consument rechtmatig moet kunnen volgen;

    5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;

    6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

    II.- De verkoper is echter niet gehouden aan alle in de volgende alinea genoemde verklaringen die hij zou afleggen :
    1° Dat hij niet op de hoogte is en niet in staat is op de hoogte te zijn;

    2° of, op het ogenblik van het sluiten van het contract, de publieke verklaringen waren gerectificeerd in omstandigheden die vergelijkbaar waren met de oorspronkelijke verklaringen ; of

    3° De bekendmakingen hebben geen invloed op de aankoopbeslissing.

    III.- Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. "


    " Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek:

    Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il avait connus. "


    " Artikel 1648 du Code civil, premier alinéa :

    L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. "

     

    Artikel 10 : Reclamaties - informatie

    Voor alle informatie, opmerkingen of vragen met betrekking tot de door de Société RICOH IMAGING gehanteerde verkoopvoorwaarden of de producten zelf, dienen de klanten zich te wenden tot de Klantendienst van de Société RICOH IMAGING via het contactformulier met vermelding van hun bestelnummer.

     

    Artikel 11 : Fichiers électroniques - protection de la vie privée

    La société RICOH IMAGING, agissant en tant que responsable de traitement, a constitué un fichier électronique qui recense certaines données à caractère personnel relatives à ses clients (nom(s), prénom(s), adresse, adresse e-mail, téléphone). Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het beheer van de opdrachten en de leveringen, alsmede voor de organisatie van commerciële prospectie-activiteiten (toezending van nieuwsbrieven, informatie over producten, promoties en andere marketingactiviteiten), onder voorbehoud van de toestemming van de klant.


    Bij een commando via Internet op de Site Internet door een nieuwe klant, zal deze database worden verrijkt met informatie over de klant, die het mogelijk maakt om beter te reageren op zijn vragen en om de door de Klant verleende diensten te vergemakkelijken.


    De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de commerciële en marketingdiensten van RICOH IMAGING, haar eventuele medebezitters, partners en vennootschappen die zijn aangesloten bij de Groupe RICOH.


    RICOH IMAGING kan via de onderneming KLAVIYO gebruik maken van persoonlijke gegevens om de interesses en voorkeuren van haar klanten te analyseren, zodat zij een aangepaste communicatie en aanbieding kunnen aanbieden.


    Les données à des fins de prospection commerciale seront conservées pendant trois (3) ans à compter de la dernière commande.


    Conformément à la Loi " Informatique et Libertés " n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles n°2016/679/UE du 27 avril 2016, le client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de tout ou partie des données personnelles les concernant. Le client bénéficie également d'un droit d'opposition pour motifs légitimes, d'un droit à la limitation du traitement et à la portabilité des données personnelles et d'un droit d'édiction de directives anticipées post-mortem. Voor de behandelingen die gebaseerd zijn op het verzamelen van de toestemming, kan de cliënt zijn toestemming op elk moment intrekken. De klant kan deze rechten uitoefenen op eenvoudig verzoek vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs per e-mail aan: info@eu.ricoh-imaging.com


    Le client est informé qu'il dispose également de la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.


     

    Vous êtes en outre informés que, dans le cadre de votre commande, la solution " Fraud Expert " est utilisée en complément au traitement des paiements à distance. Vos données à caractère personnel font l'objet d'un traitement, dont le responsable est la société SHOPIFY, ayant pour finalité la prévention et la lutte contre la fraude (détermination d'un niveau de risque lié à une transaction, détection et gestion des alertes éventuelles en résultant, information des marchands pour prise de décision par ces derniers, vérification " humaine " des transactions présentant un certain level de risque, modélisation du score).


    La collecte de certaines de vos données à caractère personnel est obligatoire à cette fin. A défaut, votre transaction pourrait être retardée ou rendue impossible, et votre commande annulée.
    Par ailleurs, une fraude pourra entraîner l'inscription de certaines données à caractère personnel vous concernant dans un fichier dédié mis en œuvre par la société SHOPIFY, ce fichier ayant vocation à conserver une trace des précédentes fraudes, notamment pour alimenter les critères d'évaluation des risques associés aux transactions et les modèles de scores utilisés à cette fin. Een inschrijving in dit bestand kan er bovendien toe leiden dat u een verhoogd risico loopt bij een volgende opdracht aan een handelaar in dezelfde sector die de oplossing "Fraude-expert" heeft gekozen, met als gevolg dat deze opdracht uiteindelijk wordt geannuleerd.


    Conform de bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens beschikt u voor de oplossing "Fraude-expert" over een recht van ondervraging, toegang en rectificatie met betrekking tot uw persoonsgegevens, alsmede over een recht van verzet voor een legitiem motief tegen het feit dat uw persoonsgegevens voorwerp zijn van deze verwerking, dat u kunt uitoefenen per post aan : SHOPIFY - Service juridique " protection de la vie privée " 151 rue O'Connor, Rez-de-chaussée, Ottawa, Ontario K2P 2L8, Canada ou par courrier électronique à assistance@shopify.com.


    De plus, conformément à l'article L.223-1 du Code de la consommation, le client a la possibilité de s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.

     

    Artikel 12 : Eigendomsrechten van intellectuelen

    De merken en logo's " Ricoh " of " Pentax " zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Hetzelfde geldt voor alle tekens die eigen zijn aan de Groupe RICOH. Elke totale of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze merken of logo's of op een algemene manier van een teken dat de Groupe RICOH onderscheidt voor een bepaald motief en op een bepaalde drager is strikt verboden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de société RICOH Company Ltd.. Il est de même de toute combinaison ou conjonction avec toute autre marque, symbole, logotype et plus généralement tout signe distinctif destiné à former un logo composé.


    Il en ira bien entendu de même pour tous droits d'auteur, dessins et modèles, brevets qui sont la propriété du Groupe RICOH.

     

    Artikel 13 : Overmacht

    L'exécution par la société RICOH IMAGING de tout ou partie de ses obligations sera suspendue en cas de survenance d'un cas forfait ou de force majeure qui en gênerait ou en retarderait l'exécution.


    Sont considérés comme tels, tout événement échappant à son contrôle qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la commande et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et ce, conformément à l'article 1218 du Code civil.


     

    La société RICOH IMAGING informera le client d'un semblable cas de force majeure dans les sept (7) jours de sa survenance. Au cas où cette suspension se poursuivrait au-delà d'un délai de quinze (15) jours, le client aurait alors la possibilité de résilier la commande en cours, et il serait alors procédé à son remboursement.

     

    Artikel 14 : Geschillen - toepasselijk recht - bemiddeling

    De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het Franse recht.


    In geval van geschillen met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering ervan, dient de klant zijn klachten schriftelijk aan RICOH IMAGING te richten aan de Klantendienst per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan RICOH IMAGING EUROPE S.A.S, 7-9 avenue Robert Schuman, 94150 Rungis (Frankrijk).


    En cas d'échec de la demande de réclamation auprès du Service Client ou en l'absence de réponse de ce service dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la réclamation écrite, le client peut saisir gratuitement un médiateur de la consommation suivant qui tentera, en toute indépendance et impartialité, de rapprocher les parties en vue d'aboutir à une solution amiable, conformément aux articles L.611-1 et suivants du Code de la consommation. 


    La saisine du médiateur doit s'effectuer :

    - dus door het invullen van het daartoe bestemde formulier op de website www.anm-conso.com.


    - per koerier geadresseerd aan:

    Consumentenbegeleiding

    ANM CONSO

    62, rue Tiquetonne

    75002 Parijs (Frankrijk)


    De klant dient zijn verzoek aan de médiateur in te dienen binnen een termijn van minder dan één (1) jaar na zijn schriftelijke verklaring aan RICOH IMAGING.


    Le client reste libre d'initier, d'accepter ou de refuser le recours à la médiation. En cas de recours à la médiation, les parties restent libres d'accepter ou de refuser la solution proposée par le médiateur.

     


    En cas d'échec de la médiation ou de tout autre mode de résolution extrajudiciaire, tout litige sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux français désignés en application des règles françaises de procédure.

     

    Bijlage:

    Formulier recht op intrekking