Algemene voorwaarden voor verkoop op afstand

 

Voorlopig artikel

De gemeenschap RICOH IMAGING EUROPE S.A.S (hierna “ RICOH IMAGING") houdt zich bezig met de import en distributie van camera's, fotografieaccessoires en optische apparatuur die op de markt worden gebracht onder de merken " Ricoh " En " Pentax ».


Om beter aan de verwachtingen van haar klanten te kunnen voldoen, heeft het bedrijf RICOH IMAGING wilde bepaalde producten op afstand langs elektronische weg (internet) kunnen verkopen.


De lijst met producten die in het kader van de verkoop op afstand worden aangeboden, is te raadplegen op de Website http://ricohtheta.eu (Hierna te noemen: de “Website”).


Dat is bepaald RICOH IMAGING biedt op haar Website ook tweedehands producten aan onder de merken “ Ricoh " En " Pentax » die ze eerder “ gerenoveerd ».


Het aldus ingevoerde systeem, dat een actieve benadering van de klant veronderstelt, voldoet in alle opzichten aan de eisen die gesteld worden op het gebied van de verkoop op afstand en in het bijzonder op het gebied van de artikelen L.111-1, L.112-1 en L.221-5 en volgende van de Consumentenwet.


Het gebruik van het verkoopproces op afstand beschreven in deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend voorbehouden aan consumenten, in de zin van het inleidende artikel van de Consumentenwet, die uitsluitend voor eigen rekening handelen en volledige wettelijke bevoegdheid hebben om een ​​overeenkomst te sluiten.


Bestellingen die via dit proces voor verkoop op afstand worden gedaan, mogen uitsluitend voor gebruik bedoeld zijn. personeel van de ontvanger van de producten, wat elke wederverkoop van deze producten aan derden uitsluit.

 

Artikel 1: Champ d'application

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten afgesloten via de Website van de Verkoper, met het oog op levering in Europees Frankrijk (inclusief Corsica).


De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden alvorens zijn bestelling te plaatsen. Validatie van uw bestelling betekent dus aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van deze algemene verkoopvoorwaarden.


In dit verband moet de klant, voordat hij zijn bestelling valideert, eerst deze algemene verkoopvoorwaarden lezen en vervolgens zijn akkoord met alle algemene verkoopvoorwaarden bevestigen door op de Website een vereiste actie ter bevestiging van aanvaarding aan te vinken door een doos.


In overeenstemming met de bepalingen van artikel 1127-1 van het Burgerlijk Wetboek kunnen deze algemene verkoopvoorwaarden door elke persoon die de Website bezoekt, worden bewaard door middel van een computeropname en mogen ze ook door de klant worden gereproduceerd met behulp van zijn of haar afdrukken.


Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing zolang ze op de Website staan. Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Het is daarom duidelijk dat de toepasselijke voorwaarden dezelfde zijn die van kracht zijn op de site op het moment dat de bestelling op de website wordt geplaatst. De datum waarop deze algemene verkoopvoorwaarden online worden geplaatst, geldt als ingangsdatum.


In het geval dat deze algemene verkoopvoorwaarden na de datum van verwijdering van de Website en hun vervanging toch toegankelijk blijven voor het publiek via andere internetsites of op enige andere wijze, zouden ze echter niet langer afdwingbaar zijn voor de samenleving. RICOH IN BEELD BRENGEN.


 

Artikel 2: Identificatie van de auteur van het aanbod

Bedrijf RICOH VERBEELDING VAN EUROPA

Vereenvoudigde naamloze vennootschap, met een kapitaal van 750.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Créteil

onder nummer B 519 989 420

Hoofdkantoor: 7-9, Robert Schumanlaan

94150 RUNGIS (Frankrijk)

info@eu.ricoh-imaging.com

BTW: FR 13 519 989 420

 

 

Artikel 3: Informatie met betrekking tot producten die door het bedrijf worden verkocht RICOH IN BEELD BRENGEN

Informatie met betrekking tot alle producten die via de Website verkocht kunnen worden, is beschikbaar op dezelfde Website.

Deze informatie voldoet aan de vereisten die worden vereist door de geldende wet- en regelgevingsteksten en in het bijzonder door de artikelen L.111-1 en L.112-1 van de Consumentenwet.


De foto's, afbeeldingen, reproducties en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten en hun verpakking zijn slechts indicatief en verbinden het bedrijf op geen enkele manier. RICOH IN BEELD BRENGEN. Klanten hebben de mogelijkheid om aanvullende informatie te verkrijgen door contact op te nemen met het bedrijf RICOH IMAGING per e-mail via het contactformulier.


Artikel 4: Productbestellingen

4.1 Internetbestellingen

Bestellingen worden via internet op de Merchant Website geplaatst. De klant is verantwoordelijk voor de telecommunicatiekosten bij toegang tot internet en gebruik van de Website.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 1127-1 van het Burgerlijk Wetboek worden hieronder alle stappen vermeld die nodig zijn voor de verkoop:

 

Om een ​​bestelling te plaatsen, klikt de klant op het daartoe voorziene icoontje naast de producten. Elke nieuwe toevoeging aan zijn winkelmandje zal hem worden aangegeven door het verschijnen van een specifiek scherm dat hem zal vragen zijn winkelmandje te bekijken of door te gaan met zijn aankopen.

 

De klant kan op elk moment een overzicht krijgen van de producten die hij heeft geselecteerd of zijn bestelling wijzigen door op het pictogram "Mand" toegankelijk op elke pagina.

 

Om de door hem gekozen producten te bestellen, klikt de klant op het icoontje "Mand". Er verschijnt dan een samenvatting van zijn bestelling op het scherm. Als de aan hem gepresenteerde lijst overeenkomt met de producten die hij heeft gekozen, valideert de klant de samenvatting door op " te klikkenCommandant".

 

De klant dient zich vervolgens te legitimeren of het hem verstrekte formulier nauwkeurig in te vullen.

 

De klant verbindt zich er in het bijzonder toe om het volgende aan te geven:

 

 • hun achternaam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit e-mailadres moet volkomen geldig zijn en in perfecte staat verkeren;
 • een postadres waar tijdens kantooruren van maandag tot en met zaterdag kan worden bezorgd vasteland van Frankrijk (inclusief Corsica).

     

    De klant zal ook de leveringsmethode en de betalingsmethode moeten kiezen.

    Een besteloverzicht bevat alle informatie met betrekking tot deze bestelling, namelijk: de aard, hoeveelheid en prijs van de producten, het totale bedrag (inclusief transportkosten) van de bestelling, in overeenstemming met artikel 1127-2 van het Burgerlijk Wetboek.

     

    Door op de knop “ Bestelling met betalingsverplichting ", moet de klant, na kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden, het vakje " Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en ga ermee akkoord ". Door de betaling te valideren, wordt de klant geacht deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben aanvaard en het feit dat zijn bestelling een betalingsverplichting met zich meebrengt.

     

    De klant wordt vervolgens doorgestuurd naar een beveiligde internetpagina waar hem wordt gevraagd zijn bestelling te betalen onder de voorwaarden van artikel 6 hieronder van deze algemene verkoopvoorwaarden.

     

    In geval van langdurige inactiviteit tijdens de verbinding is het mogelijk dat de selectie van producten die vóór deze inactiviteit zijn gekozen, niet langer gegarandeerd is. De klant wordt uitgenodigd om zijn productselectie vanaf het begin te hervatten.


    Vanaf het moment dat de klant zijn bestelling heeft gevalideerd, is het bedrijf RICOH IMAGING bevestigt de ontvangst hiervan onverwijld (tenzij gerechtvaardigd) en elektronisch in overeenstemming met artikel 1127-2 jij codeert civiel.


    De verkoop wordt echter pas als definitief beschouwd nadat het bedrijf de klant de verzendbevestiging heeft gestuurd. RICOH IMAGING-producten. Enkel verzonden producten worden belast met verzendkosten.


    De e-mail met de orderbevestiging die naar de klant wordt verzonden, bevat de volgende informatie:

    - het bestelnummer;

    - het besteloverzicht (aanduiding van het/de bestelde product(en), hoeveelheid, prijs en essentiële kenmerken);

    - het totaalbedrag van de bestelling, inclusief alle belastingen;

    - bezorgkosten;

    - bevestiging van betaling;

    - de voorwaarden met betrekking tot de levering van de bestelde Producten;

    - het bestaan van een herroepingsrecht van 14 dagen

     

    4.2 Weigering van bestellingen


    De gemeenschap RICOH IMAGING heeft het recht om elke abnormale bestelling of bestelling te kwader trouw te weigeren. Elke bestelling boven een bedrag van 15.000 euro inclusief belasting wordt geweigerd.


    Daarnaast het bedrijf RICOH IMAGING heeft het recht elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.


    Dergelijke weigeringen zouden in feite een reactie zijn op een “ legitieme reden » in de zin van de bepalingen van artikel L.121‑11 van de Consumentenwet.


     

    Artikel 5: Productprijzen

    De productprijzen zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief alle belastingen.


    De BTW wordt toegepast tegen het tarief dat van kracht is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De prijzen van de producten vermeld op de Website exclusief verzendkosten, leveringskosten, prijzen van bepaalde verpakkingen of prijzen van andere optionele diensten waarop de internetgebruiker zich heeft geabonneerd en die aanvullend blijven.


    Deze zullen hem worden meegedeeld vóór de validatie van de bestelling door de klant.


    De klant ontvangt uiterlijk bij de levering voor elk product een schriftelijke bevestiging van de betaalde prijs, waarin de prijs van de producten en de hem aangerekende leveringskosten worden vermeld.

     

     

    Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

    Betaling voor aankopen van klanten gebeurt via bankpas of door PAYPAL.


    Geaccepteerde kaarten: Carte Bleue, Visa, Mastercard.


    De gemeenschap RICOH IMAGING garandeert de veiligheid van betaling per bankkaart met behulp van het encryptiesysteem via het bedrijf STRIPES dat het encryptiesysteem gebruikt door encryptie volgens de AES-256-standaard of via PAYPAL met behulp van het SSL-encryptiesysteem.


    De bankkaart van de klant wordt gedebiteerd wanneer de bestelling wordt bevestigd.


    De klant garandeert het bedrijf RICOH IN STELSEL dat hij de houder is van de bankkaart en dat de naam die op de af te schrijven bankkaart staat inderdaad van hemzelf is, communiceert hij vervolgens in een beveiligde omgeving op internet, het zestiencijferige nummer en de vervaldatum verschijnen op de voorkant van zijn bankkaart, evenals, indien van toepassing, de nummers van het visuele cryptogram dat op de achterkant van zijn bankkaart staat, informatie die het bedrijf RICOH IMAGING verbindt zich ertoe deze strikt vertrouwelijk te houden.


    In het geval dat het om welke reden dan ook (verzet, weigering door het uitgevende centrum, enz.) onmogelijk wordt om de door de klant verschuldigde bedragen af ​​te schrijven, wordt het online aankoopproces geannuleerd.


    In het geval van fraudebestrijdingscontroles gericht op het beveiligen van de transacties van zijn klanten, heeft het bedrijf RICOH IMAGING heeft het recht om de Klant per e-mail te vragen een of meerdere adresbewijzen en/of een kopie van zijn identiteitskaart te verstrekken alvorens zijn bestelling te valideren.


    De bestelling is dan pas definitief na ontvangst door het bedrijf. RICOH Het in beeld brengen van deze documenten en het verzenden van de bevestigingsmail. Bij gebreke van ontvangst van deze documenten of indien deze het niet mogelijk maken om met zekerheid de identiteit van de auteur van de bestelling en de realiteit van zijn woonplaats te identificeren, zal de vennootschap RICOH IMAGING behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te aanvaarden, zonder dat daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijkheid ontstaat.


    De gemeenschap RICOH IMAGING behoudt de volledige eigendom van de door de internetgebruiker gekochte producten totdat de internetgebruiker aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en in het bijzonder tot de volledige betaling van de prijs, eventueel vermeerderd met rente.

     

     

    Artikel 7: Levering

    Levering van producten kan uitsluitend plaatsvinden:


    • op het vasteland van Frankrijk (inclusief Corsica) en

    naar het afleveradres dat de internetgebruiker tijdens het bestelproces op de Website heeft opgegeven.


    De bezorgkosten zijn als volgt:


    • 6 euro voor een aankoop van minder dan 69 euro inclusief BTW
    • gratis bij aankopen boven de 69 euro inclusief BTW.

    In het geval dat de klant bij de bestelling een onjuist adres of een onvolledig adres opgeeft waardoor de producten niet kunnen worden afgeleverd, worden deze niet terugbetaald en zijn de bestelde producten en de verzendkosten voor het retourneren voor rekening van de klant. laatstgenoemde wenst geen herzending.


    In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.111-1 van de Consumentenwet wordt de klant vóór het sluiten van de overeenkomst op de hoogte gesteld van de indicatieve levertijd.


    In ieder geval wordt de bestelling uitgevoerd binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen vanaf de dag die volgt op die waarop de klant zijn bestelling heeft gevalideerd. Indien er aan het einde van deze periode geen levering plaatsvindt, heeft de klant de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren via het contactformulier. In het geval dat de prijs van de bestelling al is geïnd, RICOH IMAGING zal alle door de klant betaalde bedragen terugbetalen, volgens de gebruikte betaalmethode en binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen.


    De klant kan in realtime op de hoogte worden gehouden van de leveringsstatus van zijn bestelling op de website van de vervoerder, die bij verzending aan de klant wordt meegedeeld.


    De voorraadbeschikbaarheid van elk product wordt uitsluitend ter informatie op de Website weergegeven. Daarentegen kan het door mogelijke computerproblemen of niet-gevolgde updates voorkomen dat de aangegeven voorraad niet klopt. In het geval dat een besteld product niet beschikbaar is, wordt er een e-mail naar de klant gestuurd om hem op de hoogte te stellen van de annulering van de bestelling voor dit product en de uit te voeren terugbetaling. Het resterende deel van de bestelling wordt, indien de producten beschikbaar blijken, verzonden.


     

    Indien bij aflevering het uiterlijk van het pakket niet perfect is, zal de klant het in aanwezigheid van de vervoerder openen om de staat van de producten te controleren.


    Indien de producten beschadigd zijn, dient de klant het pakket te weigeren en hiervan op de hoogte te stellen RICOH BEELDVORMING via het contactformulier. Na ontvangst van deze informatie, RICOH IMAGING verbindt zich ertoe identieke producten zo snel mogelijk terug te sturen naar de klant.


     

    Indien de producten niet conform zijn aan de door de klant bestelde producten, zijn in ieder geval de bepalingen van artikel 9 hieronder van toepassing.

     

     

    Artikel 8: Herroepingsrecht en retournering van producten

    8.1 Herroepingsproces

     

    In overeenstemming met artikel L.221-18 van de Consumentenwet, het bedrijf RICOH IMAGING kent de klant een herroepingstermijn toe van veertien (14) volle dagen vanaf de dag van ontvangst 

    de bestelling uitvoeren zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven of kosten en boetes hoeft te betalen.


    De klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door te sturen naar RICOH IN BEELD BRENGEN het herroepingsformulier dat beschikbaar is in de bijlage van deze algemene verkoopvoorwaarden en op de Website of enige andere verklaring waarin de herroeping ondubbelzinnig wordt vermeld.

    De klant kan dus een retouraanvraag indienen op de website en ontvangt vervolgens een retourlabel na validatie door RICOH IN BEELD BRENGEN. De klant moet de geleverde producten in de originele verpakking, compleet (accessoires, instructies, enz.) vergezeld van het retourlabel, terugsturen naar het adres vermeld op het label.  


    Het is aan de klant om het bewijs van deze terugzending te leveren, wat inhoudt dat de producten per aangetekende post of op een andere manier met vermelding van een bepaalde datum moeten worden teruggezonden.


    De producten worden door de klant teruggestuurd naar RICOH IMAGING uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het besluit tot herroeping


    RICOH IMAGING zal de klant vervolgens alle door de klant betaalde bedragen terugbetalen, uiterlijk veertien (14) dagen vanaf de datum waarop zij op de hoogte is gesteld van het besluit van de klant om zich terug te trekken. De terugbetaling kan worden uitgesteld tot de daadwerkelijke terugzending van de producten RICOH IMAGING of totdat de klant een bewijs van verzending van de producten heeft overgelegd.


    De terugbetaling zal plaatsvinden met behulp van hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt door de klant voor de initiële transactie, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door de klant, zodat RICOH IMAGING gebruikt een andere betaalmethode.

     

    8.2 Uitzondering op herroeping

     

    Producten die door de klant worden geretourneerd, moeten intact zijn, ongeopend en in perfecte staat. Producten die onvolledig, beschadigd, beschadigd of vervuild door de klant worden geretourneerd, worden niet terugbetaald, evenals producten waarvan de verzegeling door de klant is verbroken onder de uitzondering op het herroepingsrecht voorzien in punt 5 van artikel L.221-28 van de Consumentenwet.

     

    Onder de uitzondering voorzien in punt 3 van artikel L.221-28 van de Consumentenwet, is het herroepingsrecht niet van toepassing op bestellingen van producten die onderhevig zijn aan personalisatie of een specifiek verzoek van de klant bij het bestellen.

     

    Artikel 9: Conformiteit - garantie

    9.1 Wettelijke garanties


    De gemeenschap RICOH IMAGING is verplicht om voor alle producten die op haar site worden verkocht wettelijke conformiteitsgaranties toe te passen (artikelen L.217-3 t/m L.217-17 van de Consumentenwet) en verborgen gebreken (artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek) onder de voorwaarden voorzien door de wet.

     

     

    RICOH IMAGING informeert de klant dat, wanneer hij handelt onder de wettelijke garantie van conformiteit :

    - hij beschikt over een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen;

    - hij kan kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L.217-12 van de Consumentenwet;

    - hij is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de vierentwintig (24) maanden na de levering van de goederen.

    De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing onafhankelijk van enige commerciële garantie die, indien van toepassing, wordt verleend door RICOH IN BEELD BRENGEN.

    Er wordt aan herinnerd dat de klant ook kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken in het verkochte artikel in te voeren in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en dat hij in dit geval kan kiezen tussen annulering van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs. overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

     

     

    Met betrekking tot gerenoveerde tweedehandsproducten profiteert de klant van een periode van twaalf (12) maanden vanaf de levering van het goed om te handelen onder de wettelijke garantie van conformiteit.

     

    Indien de geleverde producten niet conform zijn aan de door de klant bestelde producten of indien zij verborgen gebreken vertonen, dient deze een e-mail te sturen naar de klantendienst van RICOH BEELDVORMING via het contactformulier om hem zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van niet-conformiteit of verborgen gebreken aan zijn product(en). Klantenservice RICOH IMAGING zal de ontvangst van het verzoek van de klant bevestigen en de te volgen procedure bevestigen. Na ontvangst van instructies van de klantenservice RICOH IMAGING zal de klant niet-conforme producten of producten met een verborgen gebrek terugsturen RICOH IMAGING naar het adres vermeld op het retourlabel.


    Herinnering aan de artikelen L.217-3, L.217-4 en L.217-5 van het Consumentenwetboek, en de artikelen 1641 en 1648, eerste alinea, van het Burgerlijk Wetboek:

     

    « Artikel L.217-3 van de Consumentenwet:

    De verkoper levert goederen die voldoen aan het contract en aan de criteria uiteengezet in artikel L. 217-5.

    Hij is verantwoordelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan ​​op het moment van levering van de goederen in de zin van artikel L. 216-1 en die binnen twee jaar na levering optreden.

    In het geval van een contract voor de verkoop van goederen die digitale elementen bevatten:

    1° Wanneer de overeenkomst voorziet in de ononderbroken levering van digitale inhoud of een digitale dienst voor een periode van minder dan of gelijk aan twee jaar, of wanneer de overeenkomst de duur van de levering niet bepaalt, is de verkoper aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming hiervan digitale inhoud of deze digitale dienst die verschijnt binnen twee jaar na levering van het goed;

    2° Wanneer de overeenkomst voorziet in de ononderbroken levering van digitale inhoud of een digitale dienst gedurende een periode van meer dan twee jaar, is de verkoper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van deze digitale inhoud of deze digitale dienst dat zich tijdens de periode voordoet. gedurende welke het krachtens het contract wordt verstrekt.

    Voor dergelijke goederen ontneemt de toepasselijke termijn de consument niet zijn recht op updates in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 217-19.

    De verkoper reageert ook, binnen dezelfde termijnen, op conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit contractueel onder zijn verantwoordelijkheid valt of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd, of wanneer de onjuiste installatie, door de consument uitgevoerd zoals bepaald in het contract, te wijten is aan lacunes of fouten in de door de verkoper verstrekte installatie-instructies.

    Deze garantietermijn geldt onverminderd de artikelen 2224 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Het uitgangspunt voor de verjaring van de handeling van de consument is de dag waarop deze zich bewust wordt van het gebrek aan overeenstemming. »

     

    « Artikel L.217-4 van de Consumentenwet:

    Het onroerend goed voldoet aan de overeenkomst als het, indien van toepassing, aan de volgende criteria voldoet:

    1° Het komt overeen met de beschrijving, het type, de hoeveelheid en de kwaliteit, in het bijzonder wat betreft functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit of enig ander kenmerk waarin het contract voorziet;

    2° Het is geschikt voor elk speciaal gebruik dat de consument wenst en dat ten laatste bij het sluiten van de overeenkomst ter kennis van de verkoper is gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard;

    3° Het wordt geleverd met alle accessoires en installatie-instructies, te leveren in overeenstemming met het contract;

    4° Ze wordt bijgewerkt in overeenstemming met het contract. »


    « Artikel L.217-5 van de Consumentenwet:

    I.- Naast de criteria voor contractconformiteit is het goed conform als het aan de volgende criteria voldoet:
    1° Het is geschikt voor het gebruik dat gewoonlijk wordt verwacht van een goed van hetzelfde type, waarbij, indien van toepassing, rekening wordt gehouden met alle bepalingen van het recht van de Europese Unie en het nationale recht, evenals met alle technische normen of, bij gebrek aan dergelijke technische normen, specifieke gedragscodes die van toepassing zijn op de betrokken sector;

    2° In voorkomend geval beschikt het over de eigenschappen die de verkoper vóór het sluiten van de overeenkomst in de vorm van een monster of model aan de consument heeft gepresenteerd;

    3° In voorkomend geval worden de daarin opgenomen digitale elementen ter beschikking gesteld volgens de meest recente versie die beschikbaar was op het moment van het sluiten van de overeenkomst, tenzij de partijen anders overeenkomen;

    4° Indien van toepassing, wordt het geleverd met alle toebehoren, inclusief verpakking en installatie-instructies die de consument rechtmatig mag verwachten;

    5° In voorkomend geval wordt het voorzien van de updates die de consument legitiem mag verwachten, overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 217-19;

    6° Het komt overeen met de kwantiteit, kwaliteit en andere kenmerken, onder meer in termen van duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die de consument legitiem mag verwachten van goederen van hetzelfde type, rekening houdend met de aard van het goed en met de publieke opinie. verklaringen afgelegd door de verkoper, door een persoon stroomopwaarts in de transactieketen, of door een persoon die namens hem handelt, inclusief in advertenties of op etikettering.

    II.- De verkoper is echter niet gebonden aan enige openbare verklaring vermeld in de vorige paragraaf, indien hij aantoont:
    1° Dat hij ze niet kende en niet wettig in staat was ze te kennen;

    2° Dat op het moment van het sluiten van het contract de openbare verklaringen waren gecorrigeerd onder voorwaarden die vergelijkbaar waren met de oorspronkelijke verklaringen; Of

    3° Dat de publieke verklaringen geen enkele invloed kunnen hebben gehad op de aankoopbeslissing.

    III.- De consument kan de conformiteit niet betwisten door zich te beroepen op een gebrek dat betrekking heeft op een of meer bijzondere kenmerken van het goed, waarvan hem uitdrukkelijk werd medegedeeld dat zij afweken van de in dit artikel genoemde conformiteitscriteria, een afwijking waarmee hij bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk had ingestemd. »


    « Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek:

    De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig beperken dat de koper het niet zou hebben verworven, of niet zou hebben verkregen. een lagere prijs ervoor gegeven, als hij ze had gekend. »


    « Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, eerste lid:

    Rechtsvorderingen voortvloeiend uit herroepelijke gebreken moeten door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld. »

     

    Artikel 10: Klachten - informatie

    Voor alle informatie, klachten of vragen met betrekking tot de postorderverkoopvoorwaarden die door het bedrijf zijn opgesteld RICOH IMAGING of de producten zelf, moeten klanten contact opnemen met de klantenservice van het bedrijf RICOH IN BEELD BRENGEN via het contactformulier door hun bestelnummer op te roepen.

     

    Artikel 11: Elektronische bestanden – bescherming van de persoonlijke levenssfeer

    De gemeenschap RICOH IMAGING heeft, optredend als verwerkingsverantwoordelijke, een elektronisch bestand aangemaakt waarin bepaalde persoonsgegevens van haar klanten worden vermeld (naam/namen, voornaam/-namen, adres, e-mailadres, telefoonnummer). Deze informatie is noodzakelijk voor het beheer van bestellingen en leveringen, evenals voor de organisatie van commerciële prospectieactiviteiten (verzending van nieuwsbrieven, informatie over producten, promoties en andere marketingactiviteiten), onder voorbehoud van de toestemming van de klant, indien van toepassing.


    Wanneer een nieuwe klant online een bestelling plaatst op de Website, wordt deze database verrijkt met informatie over hem/haar, waardoor het vervolgens ook mogelijk wordt om beter aan zijn/haar verwachtingen te voldoen en de dienstverlening door de Klantenservice te vergemakkelijken.


    De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de verkoop- en marketingafdeling van RICOH IMAGING, aan haar mogelijke onderaannemers, partners en bedrijven aangesloten bij de Groep RICOH.


    RICOH IMAGING kan, via het bedrijf KLAVIYO, persoonsgegevens gebruiken om de interesses en voorkeuren van haar consumenten te analyseren om hen passende communicatie en aanbiedingen aan te bieden.


    Gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden worden drie (3) jaar na de laatste bestelling bewaard.


    In overeenstemming met de wet “Informatique et Libertés” nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd en de Algemene Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679/EU van 27 april 2016, heeft de klant het recht om toegang te krijgen tot, rectificatie en verwijdering van alle of een deel van de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben. De klant profiteert ook van een recht van verzet om legitieme redenen, een recht om de verwerking en de overdraagbaarheid van persoonsgegevens te beperken en een recht om wilsverklaringen uit te vaardigen. na de dood. Voor verwerking op basis van het verkrijgen van toestemming kan de klant zijn toestemming te allen tijde intrekken. De klant kan deze rechten uitoefenen op eenvoudig verzoek, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs, per e-mail naar: info@eu.ricoh-imaging.com


    De klant wordt geïnformeerd dat hij ook de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL.


     

    U wordt er tevens van op de hoogte gebracht dat, als onderdeel van uw bestelling, naast de verwerking van betalingen op afstand ook de oplossing “Fraud Expert” wordt gebruikt. Uw persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan een verwerking waarvoor het bedrijf SHOPIFY verantwoordelijk is, met als doel fraude te voorkomen en te bestrijden (bepaling van het risiconiveau verbonden aan een transactie, detectie en beheer van mogelijk daaruit voortvloeiende waarschuwingen, informatie voor handelaars zodat zij beslissingen kan nemen, “menselijke” verificatie van transacties die een bepaald risiconiveau met zich meebrengen, scoremodellering).


    Voor dit doeleinde is het verzamelen van sommige van uw persoonsgegevens verplicht. Anders kan uw transactie worden vertraagd of onmogelijk worden gemaakt en wordt uw bestelling geannuleerd.
    Bovendien kan fraude ertoe leiden dat bepaalde persoonlijke gegevens over u worden geregistreerd in een speciaal bestand dat is geïmplementeerd door het bedrijf SHOPIFY. Dit bestand is bedoeld om sporen van eerdere fraudes bij te houden, met name om de evaluatiecriteria te voeden, de risico's verbonden aan transacties en de scoremodellen. voor dit doel gebruikt. Een vermelding in dit bestand kan er ook toe leiden dat u een verhoogd risico loopt bij een volgende bestelling bij een handelaar in dezelfde sector die voor de oplossing “Fraud Expert” heeft gekozen, en als gevolg daarvan mogelijk kan leiden tot een afwijzing van uw bestelling. Deze volgorde.


    In overeenstemming met de bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, heeft u voor de “Fraud Expert”-oplossing het recht om uw gegevens in te zien, in te zien en te corrigeren, evenals het recht om zich om legitieme redenen te verzetten omdat uw gegevens het onderwerp zijn van deze verwerking, die u per post kunt doen naar: SHOPIFY - Juridische dienst “bescherming van het privéleven” 151 rue O'Connor, Ground floor, Ottawa, Ontario K2P 2L8, Canada of per e-mail naar assistentie@shopify.com.


    Bovendien heeft de klant, in overeenstemming met artikel L.223-1 van de Consumentenwet, de mogelijkheid om zich te registreren op een lijst die zich verzet tegen telefonische prospectie.

     

    Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

    Merken en logo's Ricoh " of " Pentax » worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hetzelfde geldt voor alle onderscheidende tekens die tot de Groep behoren. RICOH. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze merken of logo’s of in het algemeen van een onderscheidend teken dat toebehoort aan de Groep RICOH om welke reden dan ook en op welke drager dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de onderneming RICOH Company Ltd., is ten strengste verboden. Hetzelfde geldt voor elke combinatie of combinatie met een ander merk, symbool, logo en meer in het algemeen elk onderscheidend teken dat bedoeld is om een ​​samengesteld logo te vormen.


    Hetzelfde geldt uiteraard voor alle auteursrechten, ontwerpen, modellen en patenten die eigendom zijn van de Groep. RICOH.

     

    Artikel 13: Overmacht

    Uitvoering door het bedrijf RICOH IMAGING zal haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk opschorten in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan zou belemmeren of vertragen.


    Elke gebeurtenis buiten haar wil die redelijkerwijs niet kon worden voorzien bij de bestelling en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, in overeenstemming met artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, wordt als zodanig beschouwd.


     

    De gemeenschap RICOH IMAGING zal de klant binnen zeven (7) dagen na het optreden ervan op de hoogte stellen van een soortgelijk geval van overmacht. In het geval dat deze opschorting langer dan vijftien (15) dagen voortduurt, heeft de klant de mogelijkheid om de lopende bestelling te annuleren en wordt deze terugbetaald.

     

    Artikel 14: Geschillen - toepasselijk recht - mediation

    Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Frans rechts.


    Bij betwisting over de interpretatie en/of uitvoering ervan is de klant verplicht zijn klachten schriftelijk te richten aan RICOH IMAGING naar de Klantenservice per aangetekende post met ontvangstbevestiging aan RICOH IMAGING EUROPE S.A.S, 7-9 avenue Robert Schuman, 94150 Rungis (Frankrijk).


    Indien het klachtverzoek aan de Klantenservice niet wordt ingediend of bij gebrek aan een reactie van deze dienst binnen twee (2) maanden vanaf de datum van ontvangst van de schriftelijke klacht, kan de klant kosteloos beslag leggen op een consumentenbemiddelaar waarna zal worden geprobeerd, in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid, de partijen samen te brengen met het oog op het bereiken van een minnelijke schikking, in overeenstemming met de artikelen L.611-1 en volgende van de Consumentenwet. 


    De verwijzing naar de mediator moet gebeuren:

    - hetzij door het daartoe voorziene formulier in te vullen op de website van www.anm-conso.com.


    - of per post gericht aan:

    Consumentenbemiddeling

    ANM CONSO

    62, rue Tiquetonne

    75002 Parijs (Frankrijk)


    De klant moet zijn verzoek binnen een termijn van minder dan één (1) jaar vanaf zijn schriftelijke klacht indienen bij de bemiddelaar RICOH IN BEELD BRENGEN.


    Het staat de cliënt vrij om een ​​bemiddeling te initiëren, te aanvaarden of te weigeren. Indien een beroep wordt gedaan op mediation, blijven de partijen vrij om de door de mediator voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren.

     


    In het geval dat de bemiddeling of enige andere methode voor buitengerechtelijke oplossing mislukt, zal elk geschil onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken die zijn aangewezen in overeenstemming met de Franse procedureregels.

     

    Bijlage:

    Formulier voor herroepingsrecht